Informačné semináre k zákonu o pedagogických zamestnancoch

19.10.2009

    Úvodným seminárom v Trnave sa minulý týždeň začali školenia k novému zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a s ním súvisiacich predpisoch.
    Predmetom jednotlivých seminárov a následnej diskusie bude nielen interpretácia zákona, ale aj výklad pripravovaných vykonávacích predpisov:  vyhlášky MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vyhlášky MŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.
    Semináre sú určené riaditeľom škôl a školských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, zriaďovateľom škôl a školských zariadení, zamestnancom školských úradov a spoločných školských úradov v územnej pôsobnosti  a predsedom ZO OZ PŠaV na Slovensku. 
    Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch rieši postavenie učiteľov komplexne v rámci ich povolania a celej spoločnosti. Jedným z najdôležitejších zámerov nového zákona je výraznejšia diferenciácia odmeňovania pedagógov podľa ich kontinuálneho vzdelávania. Zároveň zrovnoprávňuje postavenie pedagogických a odborných zamestnancov z hľadiska ich postavenia, kontinuálneho vzdelávania i odmeňovania. Rieši predpoklady pedagógov na výkon pedagogickej praxe alebo odbornej činnosti, profesijný rozvoj, kariérové stupne, kariérové pozície, atestácie pedagogických i odborných zamestnancov a zavádza kreditový systém. Zaoberá sa tiež ich ochranou a zdravotnou i sociálnou starostlivosťou.     

Miesto a čas seminárov:
- Prešov - 19. október 2009,  kino Panoráma, Masarykova 7, 14.00 - 18.00 hod.
- Košice - 20. október 2009, kinosála SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, 8:00 -  12:00 hod. a 14.00 - 18.00 hod.
- Žilina - 27. október 2009, zasadacia miestnosť Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1, od 08.00 hod. pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, od 14. 00 hod.  pre okresy Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Žilina
- Banská Bystrica - 28. október 2009,  estrádna sála Domu kultúry, Námestie slobody 3, 9:00 - 13:00 hod.
- Bratislava - 29. október 2009,  aula Ekonomickej univerzity, Dolnozemská 1, 9:00 - 13:00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku