Informačné dni APVV k výzve na podporu výskumu v podnikoch

  • Dátum: 20.10.2009

     Prvý z troch informačných dní Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa uskutoční vo štvrtok 22. októbra 2009 v Bratislave. Ďalšie sa budú konať v Košiciach (27. 10. 2009) a v Žiline (28. 10. 2009). Témami týchto informačných dní sú nová výzva vyhlásená v rámci programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch a finančné riadenie projektov APVV. Viac informácií o programe a možnosti prihlásenia nájdete na www.apvv.sk.
     Nová výzva APVV je zameraná na podnikateľské subjekty - malé (vrátane mikropodnikov) start-up, resp. spin-off podniky, podnikajúce na území SR. Predmetom činnosti týchto podnikov musí byť výroba a/alebo služby a zároveň výskum a/alebo vývoj. Táto výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.
     Jednou z podmienok pre získanie finančných prostriedkov je predloženie presvedčivého podnikateľského plánu, identifikujúceho spôsob získania a očakávaný objem tržieb, ako aj poskytujúceho parametre ekonomickej návratnosti finančných prostriedkov. Ďalšou podmienkou je preukázanie osvedčenia žiadateľa o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja.
     Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých agentúrou na celú dobu riešenia je limitovaný maximálnou sumou 100 000 eur. Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve môže agentúra vyčleniť maximálne 2 milióny eur.

 Harmonogram informačných dní
- 22. 10. 2009 - Rektorát Slovenskej technickej univerzity, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava.
- 27. 10. 2009 - hotel Centrum Dom techniky ZSVTS s.r.o., Južná Trieda 2/A, Košice.
- 28. 10. 2009 - Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity - Veľký diel,  blok G-H kinosála, Ul. vysokoškolákov 20, Žilina.

Bratislava 20. október 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku