Informácie pre žiakov, študentov a občanov súvisiace so zmenou právneho režimu od 1. 1. 2021

Mobilita výskumníkov a akademických pracovníkov

Programy EÚ (vzdelávanie, veda, výskum): Horizont2020 / Horizont Európa (2021–2027) a Erasmus+

 • Koniec prechodného obdobia je totožný ako ukončenie súčasného programového obdobia  programov EÚ. Po 1. 1. 2021 bude Spojené kráľovstvo, v prípade jej záujmu o vstup do budúcich programov EÚ 2021 – 2027 (napr. Erasmus+, Horizont Európa), vystupovať už ako tretia krajina, ktorá však môže byť programovou krajinou (ako je to v súčasnosti s krajinami EEA). Účasť Spojeného kráľovstva v nových programoch EÚ je však predmetom rokovaní na európskej úrovni a závisí od dohody o novom partnerstve. Za pridruženie bude Spojené kráľovstvo platiť tzv. „vstupenku“, t. j. určitú sumu, ktorú mu stanoví EK. Pridruženie tretej krajiny do programu EÚ musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode o účasti tretej krajiny v akomkoľvek programe EÚ.
 • Otázka financovania mobilít a projektov – riešené dohodou o vystúpení, ktorá vstúpila do platnosti 1. 2. 2020 a ktorou sa EÚ a Spojené kráľovstvo dohodli na odchode k 31. 1. 2020 a následnom prechodnom období do konca roka 2020. V čl. 138 dohody o vystúpení sa uvádza, že pokiaľ ide o implementáciu programov EÚ viazaných na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, uplatniteľné právo EÚ sa naďalej uplatňuje na Spojené kráľovstvo aj po 31. 12. 2020, a to do uzavretia týchto programov  EÚ. Z toho vyplýva, že projekty, ktoré boli vybrané v rámci výziev, majú nárok na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ po celú dobu trvania projektu, vrátane tých, pri ktorých financovanie trvá po roku 2020 a po uplynutí prechodného obdobia. Predmetné informácie sú uvedené aj v Oznámení EK o pripravenosti na koniec prechodného obdobia medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou (zo dňa 9. 7. 2020), ako aj v Oznámení EK k cieleným krízovým opatreniam pre prípad nedosiahnutia dohody s UK o budúcom partnerstve (zo dňa 10. 12. 2020) s účinnosťou od 1. 1. 2021.

Viac informácií je možné nájsť na:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/faq/13234;grantAndTendertype=1;categories=;programme=null;actions=;keyword=Brexit;period=null

https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5003

 • Otázka platnosti pobytov – rovnako riešené ešte dohodou o vystúpení. Voľný pohyb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ sa skončí 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 Spojené kráľovstvo zavedie nový imigračný systém. To znamená, že od 1. 1. 2021 ako občan EÚ budete musieť splniť určité požiadavky, aby ste mohli študovať alebo pracovať v Spojenom kráľovstve. Študenti z EÚ, vrátane študentov zapísaných v súčasnom akademickom roku 2020/2021, môžu požiadať o Pobytovú schému pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme), ale iba za predpokladu, že sú fyzicky prítomní v Spojenom kráľovstve pred 1. 1. 2021. Študenti z EÚ, ktorí majú v úmysle prísť do Spojeného kráľovstva študovať po 31. 12. 2020 (v prípade pobytu presahujúceho 6 mesiacov), vrátane tých, ktorí sú zapísaní v súčasnom akademickom roku 2020/2021 a ktorí ešte nemajú pobyt/bydlisko v Spojenom kráľovstve, musia pred príchodom požiadať o študentské vízum
 • Mobility Erasmus+ – Spojené kráľovstvo sa bude naďalej plne zúčastňovať na programe Erasmus+ až do konca súčasného programového obdobia. To znamená, že študenti EÚ môžu študovať alebo pracovať v Spojenom kráľovstve v rámci súčasného programu Erasmus+ až do mája 2023, a to podľa individuálnych dojednaní na každej vysielajúcej vysokej škole. Avšak od 1. 1. 2021 sa môžu na študentov EÚ vzťahovať imigračné alebo vízové požiadavky podľa nového Bodového imigračného systému (Points-Based Immigration System). Inými slovami, občania EÚ prichádzajúci do Spojeného kráľovstva v rámci programu Erasmus+ v prípade krátkodobého štúdia (menej ako 6 mesiacov) bez obmedzení; na dlhšie obdobie však musia požiadať o študentské vízum.
   
 • Erasmus+ stáže, mobility zamestnancov – účastníci, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva za účelom stáže, budú musieť požiadať o vízum 5. úrovne (T5) v prípade, ak sa jedná o vládou schválený výmenný program (zoznam) s výnimkou pre obmedzené scenáre, v ktorých sú tieto činnosti povolené podľa pravidiel pre návštevy (napr. účasť na konferenciách), povolené vízum na platené angažmány (napr. krátka séria prednášok pre hostí) alebo vízum pre dobrovoľníka (napr. ak je umiestnenie sponzorované registrovanou charitou a účastník vykonáva dobrovoľné práce v teréne).

 

Bodový imigračný systém

Informácie pre žiakov a študentov

Osoba, ktorá má 16 alebo viac rokov, má právo požiadať o študentské vízum na štúdium v Spojenom kráľovstve v registrovanej inštitúcii, ktorá je sponzorom (sponsoring institution). Celý zoznam sponzorujúcich inštitúcií bude zverejnený online na gov.uk.

V takom prípade je potrebné vyplniť žiadosť, zaplatiť poplatok za žiadosť a mať aktuálny cestovný pas alebo iný platný cestovný doklad. Viac informácií o požiadavkách nájdete tu.

 1. Povolenie na pobyt

Študenti z EÚ, ktorí sa v Spojenom kráľovstve usadili pred 31. 12. 2020, musia požiadať o „Pobytovú schému pre občanov EÚ“, aby si zabezpečili práva spojené s „trvalým pobytom“ (settled status) alebo „statusom pred získaním pobytu“ (pre-settled status). Upozorňujeme, že o toto povolenie nie je možné požiadať mimo územia Spojeného kráľovstva.

 1. Študentské víza

Pobyt v Spojenom kráľovstve je možné absolvovať po dobu maximálne 6 mesiacov bez toho, aby bolo nutné žiadať o vízum. Takýto krátkodobý pobyt je možné absolvovať za rôznym účelom: napr. turizmus, návšteva rodiny a priateľov, krátkodobé štúdium, konferencie a pod. Študenti z EÚ, ktorí majú v úmysle prísť do Spojeného kráľovstva študovať po 31. 12. 2020 na dlhšie ako 6 mesiacov, musia požiadať o študentské víza.

 1. Krátkodobý pobyt: do 6 mesiacov

Príchod do Spojeného kráľovstva 31. 12. 2020 alebo skôr:

Ako návštevník je možné študovať v akreditovanej inštitúcii až šesť mesiacov, čo znamená, že nie je potrebné žiadať o vízum.

Príchod do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020:

Študenti EÚ budú môcť študovať až šesť mesiacov v Spojenom kráľovstve bez toho, aby požiadali o vízum podľa nových pravidiel týkajúcich sa postupov pre návštevníkov (visitor route rules). Budú môcť požiadať o opustenie krajiny na hranici pomocou svojho e-pasu a nebudú musieť platiť poplatok za podanie žiadosti.

 1. Dlhodobý pobyt: viac ako 6 mesiacov

Príchod do Spojeného kráľovstva 31. 12. 2020 alebo skôr:

Vízum nie je potrebné, ak študent už žije v Spojenom kráľovstve alebo ak pricestuje do Spojeného kráľovstva 31. 12. 2020 alebo skôr, je však potrebné požiadať o status „s trvalým pobytom“ alebo „pred získaním pobytu“ v rámci EÚ Schémy pobytu. Na podanie žiadosti je čas do 30. 6. 2021. Viac informácií o Pobytovej schéme pre občanov EÚ nájdete tu.

Príchod do Spojeného kráľovstva po 31. 12. 2020:

Ak pricestujete do Spojeného kráľovstva po 31. 12. 2020, budete musieť požiadať o vízum v súlade s postupmi pre študentov (student route) ako súčasti nového bodového imigračného systému. Prihlášky sú otvorené a môžete podať žiadosť až 6 mesiacov vopred.

Budete musieť preukázať, že spĺňate konkrétne požiadavky. Univerzity v Spojenom kráľovstve ponúkajú pre študentov pomoc pri procese podávania žiadosti. Viac informácií vám poskytne informačná brožúra a tu.

 1. Absolventské víza

Príchod do Spojeného kráľovstva 31. 12. 2020 alebo skôr:

Každý študent, ktorý pricestuje do Spojeného kráľovstva 31. 12. 2020 alebo skôr, by mal požiadať o status „s trvalým pobytom“ v rámci Pobytovej schémy pre občanov EÚ. To vám umožní pokračovať v pohybe medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ bez toho, aby ste sa museli postupovať podľa pravidiel pre študentov ani po 1. 1. 2021, a umožní vám to zostať v Spojenom kráľovstve päť rokov a potom podľa potreby požiadať o status „s trvalým pobytom“. Po dosiahnutí statusu budete môcť v Spojenom kráľovstve zostať na neurčito. Ak ste v krajine už päť rokov, môžete okamžite požiadať o trvalý pobyt. Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve, môžete tu požiadať o status „pred získaním pobytu“ alebo „s trvalým pobytom“ zadarmo.

Príchod do Spojeného kráľovstva po 31. 12. 2020:

Ak pricestujete do Spojeného kráľovstva po 31. 12. 2020 za účelom štúdia, budete si musieť podať prihlášku v súlade s pravidlami pre študentov a novým bodovým systémom. To vám umožní zostať v Spojenom kráľovstve po celú dobu vášho štúdia. Po ukončení štúdia budete mať oprávnenie uchádzať sa o absolventskú trasu (za predpokladu, že pricestujete do Spojeného kráľovstva do 6. 4. 2021 a splníte ďalšie požiadavky pre absolvovanie tejto trasy). Táto trasa pre absolventa, ktorá bude spustená v lete 2021, umožní tým, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie u poskytovateľa vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve so záznamom o zhode, zostať v Spojenom kráľovstve dva roky (tri roky pre doktorandov) pracovať na akejkoľvek úrovni zručností po promócii. Ak si nájdete vhodné zamestnanie, môžete prestúpiť na pracovnú trasu.

Viac informácií o trase pre absolventov nájdete v informačnej brožúre.

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií

V prípade dohody ostane uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií v nezmenenom režime.

V prípade „no deal“ pri uznávaní dokladov o vzdelaní na akademické účely sa stav nezmenení, Spojené kráľovstvo je členom Európskeho vysokoškolského priestoru, a teda nepríde k zmene.

Pri uznávaní odborných kvalifikáciách sa už nebude viac uplatňovať automatický systém v prípade sektorových povolaní (lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, farmaceut, architekt a veterinárny lekár), bude sa uplatňovať všeobecný systém, tak ako pri iných tretích štátoch.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku