Navigácia

Informácie pre prihlásených uchádzačov

     Pokiaľ sa uchádzate o prijatie do štátnej služby, v rámci overovania odborných poznatkov uchádzača sa overujú jeho základné vedomosti o ústavnom zriadení, o organizácii štátnej správy, o štátnej službe (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ale tiež odborné vedomosti z príslušného odboru štátnej služby (zákony a ostatné právne normy a usmernenia platné v danej oblasti; medzinárodné dohody uzatvorené vládou SR v danej oblasti; príp. ďalšie vedomosti o organizáciách pôsobiacich v danej oblasti; a pod.).

     V prípade, že predpokladom na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka, overí sa aj úroveň jeho ovládania v zmysle Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

     Ak spĺňate požadované kritériá na danú pozíciu a podali ste žiadosť s dokladmi v stanovenom termíne, dostanete pozvánku na výberové konanie alebo výber. V pozvánke obdržíte stručnú informáciu o mieste, čase a spôsobe uskutočnenia výberového konania alebo výberu. Tesne pred výberovým konaním alebo výberom budete oboznámení s podrobnosťami výberového konania alebo výberu v zmysle služobného predpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a s minimálnymi hranicami úspešnosti.

     Po skončení výberového konania alebo výberu dostanete písomné vyrozumenie o jeho výsledku do desiatich od jeho uskutočnenia.

Skočiť na začiatok stránky