Informácie o možnostiach podpory infraštruktúry vysokých škôl a SAV z OP Výskum a vývoj

11.01.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje 12. januára 2012 informačný seminár k výzve s názvom Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Tá  bola vyhlásená v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
     Seminár je určený pre záujemcov z verejných a štátnych vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied, ktorí budú mať možnosť bližšie sa oboznámiť s podmienkami výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kritériami oprávnenosti žiadateľov, opisom projektu, rozpočtom projektu, oprávnenými a neoprávnenými výdavkami. Prednášať budú lektori z ASFEU. Účasť na seminári je bezplatná, nie je potrebné sa vopred prihlásiť.
     Projekty v rámci tejto výzvy finančne podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja môžu byť zamerané na rekonštrukciu objektov vysokých škôl, resp. SAV, výstavbu nových budov a dostavbu rozostavaných budov, vrátane ubytovacích kapacít existujúcich vysokých škôl, resp. SAV, rozširovanie objektov vysokých škôl, resp. SAV, modernizáciu a rekonštrukcie ubytovacích kapacít existujúcich vysokých škôl, resp. SAV, okrem aktivít súvisiacich so zariadením a vybavením týchto kapacít. Okrem toho prostredníctvom tejto výzvy možno podporiť aj modernizáciu vnútorného vybavenia vysokých škôl, v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa.
     Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 27. február 2012. Na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk záujemcovia nájdu úplné znenie predmetnej výzvy s prílohami. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na www.asfeu.sk.

Miesto a čas: ASFEU (konferenčná miestnosť prízemie), Hanulova 5/B, Bratislava, 9.30 hod.                     

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku