Informácie o možnostiach čerpania z eurofondov smerujú do regiónov

02.09.2009

Záujemcovia z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, inštitúcií a organizácií výskumu a vývoja majú ďalšiu príležitosť, aby sa aj v regiónoch podrobnejšie oboznámili s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP). V rámci výziev operačného programu Výskum a vývoj pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce a opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, sa uskutočnia začiatkom septembra informačné semináre.

Lektori z Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ budú postupne v mestách Bratislava, Trnava, Košice a Žilina prednášať o podmienkach týchto výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Hovoriť budú aj o problematike opisu projektu, vyplňovaní žiadosti o NFP a iných príloh, rozpočte, finančnej analýze a oprávnených výdavkoch. Informačné semináre sa budú konať v nasledovných termínoch:

 

3. september 2009 v Bratislave o 10:00 hod. - Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, miestnosť 00.11.1 – prízemie;

4. september 2009 v Trnave o 10:00 hod. - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave , Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, kino OKO;

8. september 2009 v Košiciach o 9:30 hod. – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, hlavná budova – poslucháreň P25 – prízemie;

9. september 2009 v Žiline o 9:30 hod. – Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity,  Ul. 1.mája 32, 010 26 Žilina, budova B - miestnosť 204. 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP končí 18. novembra 2009.

 

Bratislava 2. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku