Navigácia

Informácie k zberu údajov k poskytovaniu finančných prostriedkov na podporné opatrenie – NZ zabezpečujúci samoobslužné úkony od 1.9.2024

Ministerstvo pridelí školám od 1.9.2024 finančné prostriedky na zabezpečenie nepedagogického zamestnanca (pomocného vychovávateľa), ktorý poskytuje podporné opatrenie - zabezpečenie seba obslužných úkonov podľa osobitného predpisu v čase výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 145a ods. 2 písm. o) zákona č. 245/2008 Z. z. (ďalej „na  NZ“).

Podkladom pre pridelenie finančných prostriedkov na NZ je zberový formulár, ktorý ministerstvo zverejňuje na webovom sídle.  

Škola vyplní v zberovom formulári:

  1. v riadkoch formulára 1. až 5. údaje o počte detí/ žiakov v dennej forme štúdia v členení podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia. Spojená škola vyplní údaje  samostatne za MŠ, zvlášť za  ZŠ/ŠZŠ a zvlášť za SŠ/ŠSŠ, ak sú jej súčasťou.
  2. v riadkoch formulára 7. až 11. ďalšie údaje potrebné k stanoveniu objemu pridelených finančných prostriedkov.
  3. Prílohou formulára je kópia vyjadrenia ZPP. Škola môže doplniť komentár k predkladanému zbernému formuláru.
  4. Škola formulár potvrdí podpisom a pečiatkou školy a zašle ho zriaďovateľovi najneskôr do 13.mája 2024.

Zriaďovateľ potvrdí zozbierané formuláre škôl podpisom a pečiatkou zriaďovateľa a spolu s požiadavkou o pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie (viď. vzor požiadavky zriaďovateľa) zašle formuláre regionálnemu úradu školskej správy najneskôr do 17.5.2024.

Regionálny úrad školskej správy vyhodnotí požiadavky zriaďovateľov podľa prioritizácie, na základe metodiky financovania podporných opatrení na školský rok 2024/2025. Následne vyplní databázu škôl, ktorým budú poskytované FP na podporné opatrenie  od 1.9.2024 podľa limitov určených zo SFRŠ. Vyplnenú databázu  odošle ministerstvu do 5.6.2024.

Ministerstvo zosumarizuje údaje z jednotlivých RÚŠS a urobí výpočet FP pre jednotlivé školy, zriaďovateľov a kraje. Následne po podpise p. ministra  zverejní  na svojom webovom sídle  zoznam škôl a zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na NZ od 1. 9. 2024.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky