Informácia o zvýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s kódom OPVaV-2013/2.2/09-RO

19.11.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje žiadateľov, že v súlade s § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore") mení formálne náležitosti priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s kódom OPVaV-2013/2.2/09-RO v súvislosti so zvýšením indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci priebežnej výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona o pomoci a podpore o 25 miliónov eur z dôvodu zvýšeného záujmu oprávnených žiadateľov o túto výzvu a možnosti podporiť viac žiadostí o NFP, ako to umožňuje súčasná výška alokácie danej výzvy.

Znenie pozastavenia priebežnej výzvy sa nachádza v priloženom súbore. Zmenený text výzvy sa nachádza na nasledovnom odkaze:

Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 2.2
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku