Informácia o zmene povinnej prílohy č. 3-15 k Žiadosti o NFP k priebežnej výzve s kódom OPVaV-2013/2.2/10-RO

12.11.2013
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje žiadateľov, že na základe § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore") informuje o zmene povinnej prílohy č. 3-15 k žiadosti o NFP k priebežnej výzve č. OPVaV-2013/2.2/10-RO z dôvodu podrobnejšieho vysvetlenia niektorých kritérií oprávnenosti žiadateľa uvedených vo výzve.

Bližšie informácie a vysvetlenie uvedených kritérií oprávnenosti žiadateľa sú uvedené v odpovediach na často kladené otázky (FAQ).

Zmenená povinná príloha č. 3-15 sa nachádza v priloženom súbore. Text výzvy spolu so zmenenou prílohou sa nachádza na nasledovnom odkaze:

Priebežná výzva „Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu“ – opatrenie 2.2

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku