Informácia o vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o NFP

28.04.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlásila dňa 28. 04. 2011 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

  • pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe pod názvom „Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj, Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)", kód OPVaV-2011/2.2/07-SORO,
  • pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji pod názvom „Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj, Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)", kód OPVaV-2011/4.2/07-SORO.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je pre obe výzvy 01. 08. 2011. Viac informácií nájdete na stránke http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20112207-soro/ (opatrenie 2.2) a http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20114207-soro/ (opatrenie 4.2).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku