Informácia o verejnom obstarávaní na výrobu, vydanie a tlač učebníc

05.06.2009

Vzhľadom na to, že sa v médiách objavili zavádzajúce a ničím nepodložené informácie týkajúce sa verejného obstarávania na výrobu, vydanie a tlač učebníc, ministerstvo školstva uvádza nasledovné skutočnosti.

Nastavenie kritérií verejného obstarávania na tento predmet zákazky spočívalo v ich proporcionálnom rozdelení na všetky aspekty dôležité na výrobu, vydanie a tlač učebníc.

Verejný obstarávateľ (MŠ SR) stanovil kritériá, podľa ktorých sa posudzovali ponuky nasledovne:

 

  1. cena celkom s DPH za výrobu, vydanie a tlač učebnice (váha 40)
  2. grafické, ilustračné a fotografické stvárnenie návrhu obálky a obsahu ukážky rukopisu učebnice (váha 40)
  3. polygrafická kvalita obalu a väzba učebnice (váha 20)

 

Pri hodnotení ponúk odborná komisia na základe týchto kritérií prideľovala body. V kritériu č. 2 hodnotila ďalšie aspekty, akými boli vekuprimeranosť, grafické usporiadanie textu a celková úprava, súlad obrazového materiálu a textu, kompozícia strán, kvalita spracovania ilustrácií, primeranosť farebnosti, vhodnosť a zrozumiteľnosť grafických prvkov a celkový estetický dojem.

Tieto nároky na výrobu učebníc mali za následok, že v bodovaní uspeli tie ponuky, ktoré nemali síce najnižšiu cenu, ale práve kvalitatívne hodnotenie rozhodlo o ich umiestnení. Znižovanie ceny v predložených ponukách bolo vo väčšine prípadov na úkor kvality učebníc.

Ministerstvo školstva nastavilo kritériá v súlade s nevyhnutnými a štandardnými požiadavkami na výrobu učebníc. Sú nimi nielen estetické parametre, ktoré majú žiakov osloviť, motivovať a komplexne rozvíjať ich osobnosť, ale predovšetkým životnosť učebnice, ktorú budú používať niekoľko rokov.

 

Bratislava 5. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku