Informácia o správnej realizácii publicity projektov

Vážený konečný prijímateľ/príjemca pomoci,
 
vzhľadom na to, že skúsenosti z praxe ukázali, že existujú nedostatky týkajúce sa vykonávania publicity v rámci projektov spolufinancovaných z ESF, dovoľujeme si Vás osloviť a dať do pozornosti informácie potrebné pre správnu realizáciu publicity a informovania o projekte.
 
Povinnosti prijímateľa v oblasti informovania a publicity upravuje článok IX zmluvy o NFP „Ďalšie povinnosti prijímateľa“ v ods. 11: „Prijímateľ je povinný uviesť do všetkých ním vypracovaných podkladov (najmä vo forme oznámenia v projektovej dokumentácii) a počas realizácie projektu na mieste realizácie projektu logo ESF a zreteľne, jasne a čitateľne, že sa na financovaní zámerov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, spolupodieľa Európska únia, a to v nasledovnom znení: „Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“. Prijímateľ je povinný v oblasti informovanosti a publicity postupovať v súlade s externým manuálom pre publicitu, ktorý je Prílohou č. 6 zmluvy.“

Kvôli spresneniu týchto povinností uvádzame, ktoré postupy je potrebné dodržiavať v oblasti informovania a publicity:

 • Počítačové zostavy a ich príslušenstvo, zariadenie/vybavenie (napr. nábytok) zakúpené z finančných prostriedkov ESF musia byť označené logom ESF;
 • Plagáty umiestnené na budovách konečných prijímateľov/príjemcov pomoci musia informovať o príspevku EÚ, t. j. ESF;
 • Informačný a komunikačný materiál ako napr. publikácie (brožúry, prospekty, miestny spravodaj a pod.), databázy a audiovizuálny materiál musia na titulnej strane obsahovať jasnú informáciu o účasti    EÚ, t.j. zverejnenie loga ESF; publikácie musia obsahovať odkaz na orgán, ktorý je zodpovedný za obsah informácií;
 • Webstránky týkajúce sa ESF musia obsahovať zmienku o príspevku EÚ prostredníctvom ESF aspoň na domovskej stránke a takisto hyperlink na ďalšie stránky Európskej komisie zaoberajúce sa ESF;
 • Informatívne podujatia ako napr. konferencie, semináre a výstavy o programoch spolufinancovaných EÚ musia jasne naznačovať príspevok EÚ a používať národné logo ESF na dokumentoch a v konferenčných miestnostiach (vrátane prezenčných listín zo vzdelávacích aktivít); organizátori uvedených podujatí súvisiacich s realizáciou činností spolufinancovaných z ESF zvýraznia príspevok spoločenstva prostredníctvom vystavenia európskej zástavy v zasadacích miestnostiach a použitím loga ESF na dokumentoch;
 • Tlačové vyhlásenia a informácie šírené národnými alebo lokálnymi médiami (tlač, rozhlas a televízia) obsahujúce vhodné odkazy na príspevok EÚ sú užitočnými spôsobmi informovania širokej verejnosti;
 • Všade tam, kde je to možné (v publikáciách, výročných správach, tlačových vyhláseniach, prejavoch a pod.), by mal byť použitý opis Európskeho sociálneho fondu.

Logo ESF musí byť na nasledovných materiáloch vytvorených vo väzbe na projekty alebo schémy čerpajúce prostriedky z ESF: 

 • Brožúry a iná literatúra;
 • Prihlášky;
 • Výročné správy;
 • Výstavné stánky;
 • Video prezentácie;
 • Inzeráty;
 • Konferenčné materiály;
 • CD-ROMy;
 • Webstránky;
 • Ponukové listy/korešpondencia;
 • Tlačové vyhlásenia;
 • Ocenenia;
 • Plagáty;
 • Dotazníky pre publicitu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku