Informácia o schválení harmonogramu výziev OP Výskum a vývoj na rok 2012 a o vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o NFP

28.06.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje potenciálnych žiadateľov, že schválilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2012 pre dopytovo-orientované projekty. Na základe schváleného harmonogramu následne dňa 25. júna 2012 vyhlásilo 2 priebežné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier" v rámci opatrení 2.2 a 4.2 a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci). Bližšie informácie o vyhlásených výzvach sú dostupné na uvedených odkazoch:

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku