Informácia o predĺžení dátumu uzavretia priebežných výziev na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

14.01.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje oprávnených žiadateľov, že v súlade s § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore") predlžuje uzavretie priebežných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP") na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s kódmi OPVaV-2012/2.2/08-RO a OPVaV-2012/4.2/08-RO v súvislosti so zmenou formálnych náležitostí uvedených v § 13 ods. 2 písm. c) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k predĺženiu dátumu uzávierky prijímania žiadostí o NFP z dôvodu rozsahu a náročnosti vypracovania žiadosti o NFP do 15. apríla 2013.

Znenie pozastavenia priebežných výziev sa nachádza v priloženom súbore. Zmenený text výziev spolu so zmenenou prílohou sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 2.2
Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 4.2

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku