Informácia o pozastavení (predĺžení) priebežných výziev na predkladanie žiadostí o NFP na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

06.08.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje oprávnených žiadateľov, že na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore") pozastavuje (predlžuje) priebežné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP") na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier s kódmi OPVaV-2012/2.2/08-RO a OPVaV-2012/4.2/08-RO v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu (zmena resp. aktualizácia prílohy č. 4 Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) na dobu 15 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP, čím sa lehota na predkladanie žiadostí o NFP predĺži o dobu pozastavenia výzvy. Žiadosti o NFP podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy, t. j. do 15. januára 2013.

Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) až j) zákona o pomoci a podpore.

Znenie pozastavenia priebežných výziev sa nachádza v priloženom súbore. Zmenený text výziev spolu so zmenenou prílohou sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 2.2
Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 4.2

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku