Informácia o postupe na zamedzenie šíreniu chrípky

07.05.2009

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon") a v zmysle záverov z 11. rokovania Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky zo dňa 5. mája 2009  zverejňuje v prílohe  informáciu o postupe na zamedzenie šíreniu chrípky, ktorá sa vzťahuje na činnosť:
a) škôl a školských zariadení zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky podľa § 15 zákona,
b) zriaďovateľov škôl a školských zariadení podľa § 19 ods. 2 zákona,
c) orgánov štátnej správy v školstve podľa § 2 ods. 1 zákona. 

Riaditelia škôl a školských zariadení:
a) informujú o  postupe na zamedzenie šíreniu chrípky deti a žiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
b) zabezpečia zverejnenie informácie prostredníctvom kópie letáku na verejne prístupnom mieste v škole a školskom zariadení.

     O všetkých ďalších skutočnostiach týkajúcich sa chrípky bude Ministerstvo školstva Slovenskej republiky aktuálne  informovať.  

Bratislava 7. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku