Informácia Ministerstva školstva SR o Edičnom pláne učebníc na rok 2008

30.05.2008

     Ministerstvo školstva SR sprevádzkuje v priebehu júna 2008 edičný portál, prostredníctvom ktorého bude verejnosť informovať o vyhlasovaných konkurzoch na učebnice, učebné texty, pracovné zošity a ďalšie didaktické pomôcky. 
     Obsahovať bude tiež zoznamy a ukážky učebníc zaradených do edičného plánu, ako aj ďalšie učebnice, učebné texty, pracovné zošity a rôzne interaktívne materiály pre vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl. Novinkou budú diskusie k jednotlivým učebniciam a možnosť výmeny skúseností pedagógov, ako aj žiakov a rodičov.
     Učebnice pre 1. a 5. ročník základných škôl a 1. ročník stredných škôl, ktoré budú prepracované v súlade s novými učebnými osnovami, budú mať školy k dispozícii už v septembri 2008.
     Konkurzy na nové učebnice budú vyhlásené po oficiálnom schválení Štátneho vzdelávacieho programu na najbližšej gremiálnej porade ministra školstva, ktorá sa bude konať 3. júna 2008.
     Novou smernicou č. 2/2008-R z 1. februára 2008, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva SR a ďalších priamo riadených organizácií pri výbere materiálnych didaktických prostriedkov, ich autora, vydavateľa a výrobcu, sa stanovuje na každý predmet jedna štátom dotovaná učebnica.
     Pedagógovia však budú mať naďalej možnosť výberu a budú môcť používať aj iné učebnice, ktoré získajú odporúčaciu doložku. Školy si budú môcť učebnice objednávať priamo prostredníctvom edičného portálu.

Bratislava 30. mája 2008 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku