Navigácia

Informácia k realizácii vnútorných presunov voľných zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii sprostredkovateľských orgánov pre časť Výskum a inovácie – Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

V súvislosti s blížiacim sa záverom programového obdobia 2014 - 2020 ministerstvo hospodárstva v spolupráci s ministerstvom školstva ako SO pre OP II – časť výskum a inovácie vykonali analýzu stavu implementácie operačného programu, pričom na jednej strane identifikovali možné riziká nedočerpania finančných prostriedkov a zároveň, na strane druhej, potenciál pre ich efektívne využitie.

zľava minister hospodárstva SR Richard Sulík a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

V rámci prioritnej osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

MŠVVaŠ SR identifikovalo disponibilnú alokáciu vo výške 100 mil. EUR (zdroj EFRR), ktorá bola pôvodne určená na výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu „Priemysel pre 21.st“ a „Digitálne Slovensko“. Nakoľko však v súčasnosti uvedené výzvy predstavujú vysoké riziko nevyčerpania, resp. trvalej straty finančných prostriedkov EÚ do konca roka 2023, MŠVVaŠ SR je nútené predmetné výzvy zrušiť a tieto prostriedky presmerovať do výkonnejších oblastí na podporu výskumu, vývoja a inovácií a na podporu boja s dopadmi pandémie spôsobenej vírusom COVID-19, vrátane navýšenia alokácie na výzvu na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie o 20 mil. EUR (zdroj EFRR).

MH SR, naopak, napriek aktuálnemu nedostatku disponibilných zdrojov, identifikovalo dodatočnú absorpčnú kapacitu a potenciál pre realizáciu ďalšej podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, a to prostredníctvom podpory financovania významných projektov spoločného európskeho záujmu v oblasti vývoja a výroby batériových systémov, tzv. EuBatin IPCEI (European Battery Innovation - Important Project of Common European Interest), ako aj podporou významných investícií prostredníctvom doplnkového financovania projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc v zmysle zákona 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci.

V prípade projektov IPCEI pôjde o financovanie vysoko inovatívnych výskumno-vývojových projektov s perspektívou komerčného úspechu, ktoré sú prostredníctvom IPCEI iniciatívy súčasťou celoeurópskej batériovej value-chain s pozitívnym spill-over efektom. Ide o 5 slovenských výskumno-vývojových projektov, ktoré boli v priebehu roka 2020 detailne posudzované na úrovni Európskej komisie. Zahŕňajú spoluprácu s viacerými významnými slovenskými univerzitami, ako aj ďalšími relevantnými partnermi. Výstupom procesu posudzovania zo strany EK je individuálna notifikácia štátnej pomoci alebo bude navrhnuté financovanie prostredníctvom existujúcich mechanizmov poskytovania štátnej pomoci. Predpokladaná potreba financovania prvej fázy projektov, t.j. ich výskumno-vývojovej časti, v závislosti od výsledku procesu notifikácie, je približne 50 mil. EUR.

V prípade grantovej podpory, ktorá má byť poskytovaná ako súčasť investičných stimulov, pôjde o synergickú podporu investičných zámerov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc. Podporené budú investície do technologických inovácií za účelom tvorby nových pracovných miest, s dôrazom na vysokú pridanú hodnotu z pohľadu inteligentných riešení, ako aj výskumno-vývojových aktivít v podnikoch. Predpokladaná potreba financovania je približne 50 mil. EUR (EFRR).

V rámci prioritnej osi 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

MH SR identifikovalo aktuálne disponibilnú alokáciu vo výške 1 mil. EUR (EFRR), ktorú s ohľadom na aktuálny stav implementácie OP II vo svojej gescii neplánuje alokovať v rámci tejto prioritnej osi, t.j. neplánuje vyhlasovať ďalšie výzvy na predkladanie ŽoNFP v tejto oblasti pre BSK.

Na druhej strane, MŠVVŠ a SR, ktoré eviduje v rámci prioritnej osi 10 nedostatok voľných finančných prostriedkov, identifikovalo potenciál využitia dodatočných zdrojov na financovanie projektov v rámci výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji.

Záver

Vyššie popísané vzájomné presuny považujeme v súčasnosti za najoptimálnejšie riešenie pre efektívne využitie disponibilných zdrojov operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v záujme minimalizácie rizika ich nedočerpania a straty, pričom týmto spôsobom nedochádza k ich realokácii na tematicky inú oblasť podpory a zdroje zostávajú v prioritách zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií.

Predmetné vnútorné presuny v rámci prioritných osí boli dohodnuté na úrovni ministrov dotknutých rezortov, pričom nemajú vplyv na celkový finančný plán operačného programu a nepodliehajú schvaľovaniu na úrovni Európskej komisie. 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky