Implementáciu inklúzie a desegregácie z Plánu obnovy bude mať na starosti štátna tajomníčka Svetlana Síthová

Opatrenia v oblasti inklúzie sú v Pláne obnovy pre školstvo jednou z kľúčových priorít. Zahŕňajú reformu poradenského systému, podporu riadneho ukončenia školskej dochádzky, debarierizáciu budov škôl či rozšírenie kapacít materských škôl.

štátna tajomníčka Svetlana Síthová

Jedným z troch hlavných komponentov Plánu obnovy v oblasti vzdelávania je inkluzívne vzdelávanie. Reformy obsiahnuté v ňom zahŕňajú vytvorenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov, reformu systému poradenstva a prevencie, prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky, pilotnú podporu desegregácie škôl či kompenzačné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie na žiakov.

V rámci tejto oblasti bude celkovo investovaných 210 miliónov eur. Financie sú určené na rozšírenie kapacít materských škôl, pilotné projekty desegregácie, debarierizáciu škôl či vytvorenie nárokovateľných podporných opatrení pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Na starosti ho bude mať štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová.

Svetlana Síthová je vyštudovaná špeciálna pedagogička a dlhodobo pôsobí v tejto oblasti. Má za sebou prax v detskom domove, v špeciálnej materskej aj základnej škole, ako aj v praktickej škole. V minulosti pracovala ako špeciálna pedagogička na strednej odbornej škole, ako aj v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Svetlana Síthová vyučovala tiež na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na odbore špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných štúdií v oblasti špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami. Stala sa finalistkou ocenenia Učiteľ Slovenska v roku 2020, ako aj víťazkou kategórie Mladý talent poradenstva v roku 2019.

Pôsobila v Štátnom pedagogickom ústave ako vedúca sekcie inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému. Aktuálne vedie odbor inkluzívneho vzdelávania na ministerstve školstva, kde pracuje na komplexnej reforme poradenského systému. Podieľala sa na tvorbe Plánu obnovy a po jeho schválení bude mať na starosti implementáciu navrhovaných opatrení.

Skočiť na začiatok stránky