Navigácia

Implementácia otvoreného publikovania v praxi (Open Access)

Spolu s národnou stratégiou pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 bol vytvorený aj konkrétny akčný plán. Ide o jeden z cieľov podpory efektívneho nakladania s informáciami financovanými z verejných zdrojov, t. j. zabezpečenie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu.

V súvislosti s implementáciou otvoreného publikovania je žiaduce pri publikačných výstupoch (financovaných z verejných zdrojov) – vedeckých časopisoch, vysokoškolských učebniciach, skriptách atď. vydávaných vysokými školami začať štandardne používať verejné licencie Creative CommonsOtvorená veda, publikovanie formou otvoreného prístupu (Open Access) by sa malo týkať výsledkov neutajeného výskumu, financovaného alebo spolufinancovaného z verejných zdrojov, ktorého výstupy by mali byť verejne prístupné.
Skočiť na začiatok stránky