Navigácia

III. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie

Dňa 9.6.2009 sa uskutočnilo III. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len MV pre OPV).

MV pre OPV otvorila PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí Ministerstva školstva SR, ako tajomníčka MV pre OPV a poverená riadiť zasadnutie v súlade s rokovacím poriadkom v neprítomnosti predsedu výboru. Zasadnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov Európskej komisie p.Santiaga Lorancu Garciu, p. Zuzany Harmathovej, p. Martiny Pinkovej a p. Natálie Dianiškovej.

MV pre OPV prerokoval a schválil s pripomienkami Výročnú správu o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2008, ktorá sleduje vývoj v jeho implementácii. Ďalej tu bola schválená zápisnica z II. riadneho zasadnutia monitorovacieho výboru, ktoré sa konalo 4.júna 2008, Plán hodnotení OPV na programové obdobie 2007-2013 a aktualizáciu prílohy č. 5 operačného programu Vzdelávanie - Zoznam merateľných ukazovateľov OPV. Členovia výboru ďalej vzali na vedomie  II. verziu Programového manuál k operačnému programu Vzdelávanie.

Odzneli tu takisto informácie o pokroku v implementácii OP Vzdelávanie, o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP a priamych zadaní a tiež o zabezpečení publicity OP Vzdelávanie. Súčasťou programu MV pre OPV boli aj prezentácie prijímateľov vybraných národných projektov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky