Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

I. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

Organizácia neformálnych zasadnutí Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len „MV pre OPV") vyplynula z odporúčaní hodnotenia vykonaného firmou Ernst & Young v roku 2009 a tiež zo záverov IV. riadneho zasadnutia MV pre OPV.
1. neformálne zasadnutie MV pre OPV sa uskutočnilo dňa 27.10.2010 v Bratislave.
Program sa venoval hlavne procesu prípravy výziev/písomných vyzvaní a hodnotiacemu procesu, až po uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP, pripravovaným zjednodušeniam v oblasti finančného riadenia, tiež tu boli diskutované otázky ohľadne monitorovania a finančného riadenia projektov.
Členovia MV pre OPV sa zúčastnili aj na návšteve dopytovo- orientovaného projektu „Inovácie v školskom vzdelávacom programe" v Základnej škole, Pri Kríži 11, Dúbravka, Bratislava.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku