Hospodárenie s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu kategórie 610 v roku 2010 pre projekty financované zo ŠF v rozpočtovej kapitole MŠ SR

16.02.2010

Vec :   Hospodárenie s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu  kategórie 610 v roku 2010 pre projekty financované zo ŠF v rozpočtovej kapitole MŠ SR

V súlade s dikciou zákona č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 sa na úrovni štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pri projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov nesledujú výdavky kategórie 610 pre štátne rozpočtové organizácie ako záväzný ukazovateľ.

Pre zabezpečenie priebežného dodržiavania oprávnenosti výdavkov prijímateľmi NFP v súlade so schválenými rozpočtami projektov, Platobná jednotka Ministerstva školstva SR, ako správca kapitoly pre finančné prostriedky ŠF z OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj, bude schvaľovať na úrovni rozpočtovej kapitoly presuny finančných prostriedkov zo zálohovej platby - podpoložka 637033 na podpoložky kat. 610 a 620 výlučne elektronickou formou schvaľovania príslušných ELÚR-ov v IS RIS - MUR.

Štátne rozpočtové organizácie, ktoré majú v rámci rozpočtu projektu schválené oprávnené výdavky 610 a 620, po poskytnutí zálohovej platby Platobnou jednotkou MŠ SR formou rozpočtového opatrenia vytvoria nový ELÚR, v ktorom presunú finančné prostriedky z kat. 630 do kat. 610 a 620 na konkrétne podpoložky ekonomickej klasifikácie ( za zamestnávateľa je výška odvodov bez garančného poistenia 34,95% nároku na kategórii 610 ) pri dodržaní pomeru 85:15 financovania každej podpoložky a postúpia na schválenie na úroveň rozpočtovej kapitoly - PJ MŠ SR. Takto vytvorené žiadosti o úpravu rozpočtu budú Platobnou jednotkou MŠ SR vybavované priebežne v čo najkratších termínoch. Rovnaký postup uplatní štátna rozpočtová organizácia v IS RIS - MUR  aj v prípade presunu finančných prostriedkov rozpočtu  z kat. 610 a 620 do kat. 630. 

 

Informáciu o vytvorení žiadosti v IS RIS-MUR zašlú prijímatelia NFP ihneď e-mailom na adresy :  rudolf.cakajda@minedu.sk a  roman.svihorik@minedu.sk .

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku