Hospodárenie s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu kategórie 610 a 700 v roku 2010 pre projekty financované zo ŠF v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR – aktualizácia č. 1

08.06.2010

V súlade s dikciou zákona  č. 497/2009 o štátnom rozpočte na rok 2010 sa na úrovni štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nesledujú výdavky kategórie 610 a 700 pri projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov pre štátne rozpočtové organizácie ako záväzný ukazovateľ.

Pre zabezpečenie priebežného dodržiavania oprávnenosti výdavkov prijímateľmi v súlade schválenými  rozpočtami projektov  PJ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako správca kapitoly pre finančné prostriedky z  OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj,  bude schvaľovať  na úrovni rozpočtovej kapitoly presuny finančných prostriedkov zo zálohovej platby – podpoložka 637033 na podpoložky kat. 610,  620 a 700 výlučne elektronickou formou schvaľovania príslušných ELÚR-ov v IS RIS – MUR.

Štátne rozpočtové organizácie, ktoré majú v rámci rozpočtu projektu schválené oprávnené výdavky 610, 620 a 700  po poskytnutí zálohovej platby  platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR  formou rozpočtového opatrenia vytvoria nový ELÚR, v ktorom presunú finančné  prostriedky z kat. 630 do kat. 610, 620 prípadne 700 na konkrétne podpoložky ekonomickej klasifikácie ( za zamestnávateľa je výška odvodov bez garančného poistenia 34,95 % nároku na kategórii 610) pri dodržaní pomeru  85:15 financovania každej podpoložky  a postúpia na schválenie na úroveň rozpočtovej kapitoly. Takto vytvorené žiadosti o úpravu rozpočtu budú platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR vybavované priebežne v čo najkratších termínoch. Rovnaký postup uplatní štátna rozpočtová organizácia v IS RIS - MUR  aj v prípade presunu finančných prostriedkov rozpočtu  z kat. 610,  620 a 700 do kat. 630. 

 

Informáciu o vytvorení žiadosti v IS RIS-MUR zašlú prijímatelia e-mailom na adresy :  rudolf.cakajda@minedu.sk a  roman.svihorik@minedu.sk .

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku