Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Horizontálna priorita Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR") je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR Zmyslom horizontálnej priority je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých operačných programov.

Cieľ HP TUR: zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.

Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov predovšetkým v týchto 4 tematických oblastiach:

  1. zvýšenie ekonomickej prosperity (napr. zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE),
  2. zvýšenie kvality životného prostredia (napr. zníženie znečisťovania zložiek životného prostredia, racionálne využívanie prírodných zdrojov, ochrana prírody a biologickej diverzity),
  3. sociálna solidarita a inklúzia (napr. zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva),
  4. vyrovnaný regionálny rozvoj (napr. skvalitnenie informačnej infraštruktúry, posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry).

Koordinácia:
Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj je Úrad vlády SR. Koordinátorom na pracovnej úrovni je odbor prierezových priorít. Koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy pre energetiku (Ministerstvo hospodárstva SR), ktorý zodpovedá za energetickú politiku, zabezpečuje a plní úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov EU a zároveň má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov.

Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 - 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je „Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007 - 2013", v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku