Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

HP Marginalizované rómske komunity je rozpracovaná podrobne v Systéme koordinácie a implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007 - 2013. Systém bol schválený dňa 18.4.2008.

Cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK") je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok.

Aby sa dosiahol viditeľný pokrok vo vzdelanostnej úrovni MRK a ich uplatnení na trhu práce, bolo vytvorené špecifické opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK spadajúce pod prioritnú os OPV č.3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami.

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, konkrétne Odbor koordinácie HP MRK. HP MRK je podrobne rozpracovaná v „Systéme koordinácie a implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007 - 2013".

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku