Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Horizontálna priorita Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR") je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR. Zmyslom horizontálnej priority je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť zabezpečený len prostredníctvom jedného Operačného programu, ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých Operačných programov.

Cieľ HP IS: podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií (IKT).

Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania špecifických cieľov predovšetkým v týchto 3 tematických oblastiach:

  1. informačná gramotnosť (napr. vychovávanie flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti - modernizácia obsahu vzdelávania s ohľadom na IKT, inovácia znalostí IKT učiteľov a žiakov, zvýšenie úrovne slovenského vysokého školstva, aby bolo konkurencie schopné s vyspelými krajinami EÚ, zabezpečenie permanentnej inovácie znalostí obyvateľstva celoživotným vzdelávaním),
  2. efektívna elektronizácia verejnej správy (napr. zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, zvýšenie kompetentnosti verejnej správy, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy),
  3. široká dostupnosť internetu (napr. podpora rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, modernizácia infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT- nákup hardware a software, podpora školských multimediálnych učební).

Koordinácia:
Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority Informačná spoločnosť je Úrad vlády SR. Koordinátorom na pracovnej úrovni je odbor prierezových priorít. Na koncepčnej úrovni za horizontálne riadenie a implementáciu všetkých projektov informatizácie spoločnosti zodpovedá Ministerstvo financií SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na úseku informatizácie.

Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 - 2013
Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých operačných programov je „Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007 - 2013", v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku