Horecký: V najbližších dňoch bude spustená výzva na pomáhajúce profesie v školách

Dňa 10. mája 2023 Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 politiky súdržnosti EÚ na svojom prvom zasadnutí schválila zámer národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 v celkovej alokácii 259,3 mil. eur. Projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu + umožní školám pokračovať v podpore existujúcich pozícií, ktoré sa vytvorili v rámci doteraz realizovaných schém podpory, t. j. z národných projektov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (POP a POP II), Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II v materských školách (PRIM II), Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID 19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania, Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (edIT 1 a 2) a z Plánu obnovy a odolnosti SR: pomocní vychovávatelia v materských školách a pedagogickí asistenti, ktorých v súčasnosti zamestnávajú zariadenia poradenstva a prevencie (tí budú pokračovať, ak o ich zamestnanie zažiada škola, na ktorej pôsobia).

„Prostredníctvom pôsobenia pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov či členov školských podporných tímov tak podporíme zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní. Vďaka školským digitálnym koordinátorom zas prispejeme k digitálnej transformácii vzdelávania,“ uviedol minister školstva Ján Horecký.

Výzva pre školy bude vyhlásená v najbližších dňoch a bude otvorená pre materské, základné aj stredné školy. Výzva môže byť právoplatne vyhlásená až po tom, ako zasadla Komisia  pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 politiky súdržnosti EÚ.

V projekte sú vyčlenené finančné prostriedky na udržanie súčasných pozícií a zároveň navýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne až o 1 000 pozícií, taktiež udržanie súčasných pozícií školského digitálneho koordinátora a postupné rozšírenie tejto pozície na ďalších školách.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy). „Predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami nastane počas projektu na základe toho, ako bude v danom roku nastavené aktuálne financovanie zo štátneho rozpočtu,“ vysvetlil šéf rezortu Horecký.

Financovanie týchto pozícií zo štátneho rozpočtu je súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, ktorý je súčasťou novely školského zákona, ktorú dňa 9. mája 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky. 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky