Hodnotenie výsledkov medzinárodných meraní s účasťou ministra školstva

30.06.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v utorok 30. júna 2009 zúčastní na oponentskom konaní k Správe o exaktnom vyhodnotení výsledkov a formulácii  praktických odporúčaní  z medzinárodnej  štúdie  PISA 2006  a PIRLS 2006.
    
Správu predkladajú riešitelia Ministerstvu školstva SR a Štátnemu pedagogickému ústavu. Záverečné znenie dokumentu popíše výsledky meraní, ich možné príčiny a navrhne  zlepšenia.

Miesto a čas: ŠPÚ, Pluhová 8, Bratislava, zasadačka č. 321, 13.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku