Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja

Podrobnejšie informácie o hodnotení spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja, príslušnú legislatívu, metodické pokyny, ako aj návod na samotné podanie žiadosti o hodnotenie nájdete na našom Centrálnom informačnom portáli pre vedu, výskum a inovácie.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku