Hodnotenie operačného programu Vzdelávanie

Ministerstvo školstva SR  ako riadiaci orgán pre  Operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OPV") vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“). Hodnotenie sa vykonáva v súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v čl. 13 citovaného nariadenia ES.

Účelom hodnotení je zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia a finančného riadenia OPV, jeho prípravných a implementačných procesov, a zároveň zabezpečiť dosiahnutie cieľov určených v jeho programovom dokumente, t. j. globálneho cieľa a špecifických cieľov.

Evaluation of the Operational Programme Education

Ministry of Education as the Managing Authority for the Operational Programme Education (OPE) carries out evaluation in accordance with articles 47 and 48 of Council Regulation (EC) No. 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No. 1260/1999 (Council Regulation (EC) No. 1083/2006). Evaluation is carried out in accordance with the principle of proportionality laid down in article 13 of the cited EC regulation.

The purpose of evaluation is to improve the quality, effectiveness and efficiency of management and financial management of the OPE, its preparatory and implementation processes, and also to ensure achievement of the objectives laid down in its programming document, i.e. the global objective and the specific objectives.

 

Skočiť na začiatok stránky