Generálny tajomník OECD Angel Gurría navštívil aj rezort školstva

     Po dopoludňajšom predstavení Ekonomického prehľadu o Slovensku 2019 a ďalšom následnom programe navštívil generálny tajomník OECD Angel Gurría aj rezort školstva, vedy, výskumu a športu SR. S ministerkou Martinou Lubyovou diskutovali o aktuálnych prioritách spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a OECD na rok 2019 , o záveroch a odporúčaniach OECD, uvedených v Ekonomickom prehľade o Slovensku 2019, týkajúcich sa rezortu školstva.
     V spolupráci s OECD realizuje MŠVVaŠ SR projekt „Národná stratégia zručností pre Slovensko“, ktorého realizácia reflektuje prioritné oblasti Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, pre ktoré sformuluje odporúčania. Ide najmä o posilňovanie zručností mladých ľudí s dôrazom na znevýhodnené skupiny, znižovanie nesúladu zručností na trhu práce prostredníctvom anticipácie meniacich sa zručností a zvyšovaním schopnosti systému vzdelávania reagovať na ne a podporu účasti na celoživotnom vzdelávaní.
     V apríli 2019 bude MŠVVaŠ SR (koordinátor - Metodicko-pedagogické centrum) spolu s OECD organizovať „Učiteľské sympózium 2019“, zamerané na intenzívnu výmenu poznatkov medzi pedagogickými mentormi, resp. pedagógmi, nominovanými OECD, vyznamenanými v oblasti inovácie alebo zefektívňovania učebných postupov, a medzi učiteľmi na Slovensku. OECD má skúsenosti s réžiou takýchto podujatí.
     MŠVVaŠ SR sa zapojilo aj do projektu „Education 2030“ (koordinátor – Štátny pedagogický ústav), ktorý sa zameriava na modernizáciu vzdelávacieho kurikula na úrovni základných a stredných škôl. Na projekte sa aktuálne zúčastňujú necelé dve tretiny členských krajín OECD. Zo strany MŠVVaŠ SR ide o priamu účasť na module inovácie, týkajúcom sa finančnej gramotnosti. Plánované je uskutočnenie terénneho výskumu v základných a stredných školách, na základe ktorého bude vytvorená mapa finančnej gramotnosti vo vzdelávacích štandardoch pre základné školy a návrh odporúčaní pre tieto štandardy.
     Bola prediskutovaná aj otázka aktívnej účasti rezortu školstva na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) v máji 2019 v Paríži, ktorému bude predchádzať OECD Fórum. Hlavnou témou MCM 2019 je Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy. Dôraz počas slovenského predsedníctva MCM 2019 bude kladený na vplyv digitalizácie na vzdelávanie a pracovné zručnosti, úlohu vlád pri zabezpečení rozvoja tých zručností, ktoré sú potrebné v digitálnom veku, dopad na trh práce a kvalitu a kvantitu pracovných miest. Pre Slovensko je táto diskusná téma v rámci širokej témy digitalizácie mimoriadne dôležitá, pretože podľa nedávnych údajov OECD bude Slovenská republika jednou z krajín OECD s najvyšším rizikom straty pracovných miest v dôsledku automatizácie.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky