Navigácia

Generálnou riaditeľkou NIVaM sa stala Romana Kanovská

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker vymenoval s účinnosťou od 10. júla 2024 novú generálnu riaditeľku Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Romanu Kanovskú.

Minister Drucker sa doterajšiemu riaditeľovi Martinovi Bodisovi poďakoval za odvedenú prácu. Pán Bodis bol dočasne poverený vedením NIVaM–u, jeho zmluva bola platná do konca augusta. „NIVaM je dôležitá inštitúcia pri implementácii kurikulárnej reformy, ako aj ďalších kľúčových opatrení, ktoré rezort realizuje. Vzhľadom na potrebu posilniť a urýchliť nevyhnutné zmeny som sa rozhodol do funkcie generálnej riaditeľky NIVaM vymenovať pani Romanu Kanovskú s okamžitou platnosťou ešte pred koncom augusta,“ povedal T. Drucker.

PhDr. Romana Kanovská pracuje dlhé roky v rezorte školstva. V poslednom období na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR koordinovala Plán obnovy a odolnosti SR, kde mala na starosti zintenzívnenie procesov implementácie reforiem a investícií do praxe. Okrem toho viedla oddelenie koordinácie strategických priorít, ktoré zabezpečuje programové riadenie prioritných úloh vymedzených v Programovom vyhlásení vlády SR.

V období rokov 2015 – 2016  bola štátnou tajomníčkou na ministerstve školstva. Najdlhšie obdobie svojej praxe, 14 rokov, bola riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), bývalej priamo riadenej organizácie ministerstva školstva, ktorá mala na starosti zabezpečovanie záverečných externých testovaní žiakov a medzinárodných meraní výsledkov vzdelávania. Počas tohto obdobia bola zástupkyňou Slovenskej republiky v riadiacich výboroch medzinárodných štúdií OECD a IEA a členkou Poradného zboru expertov Slovenskej komisie pre UNESCO v Paríži.

V minulosti pracovala aj v Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) ako výskumno-vývojová zamestnankyňa zaoberajúca sa koncepciou a zavádzaním externých testovaní na Slovensku  a pôsobila aj ako námestníčka riaditeľa ŠPÚ. Obe organizácie, v ktorých pracovala, NÚCEM aj ŠPÚ, sú v súčasnosti organizačnými zložkami NIVaM.

Študovala na Filozofickej a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, po ukončení štúdia bola učiteľkou na niekoľkých gymnáziách v Bratislave.

NIVaM je priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva. Realizuje činnosti ako napríklad vzdelávanie a poradenstvo pedagogických a odborných zamestnancov, metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení, aplikovaný pedagogický výskum, zastrešuje organizovanie predmetových olympiád a súťaží na národnej úrovni, pripravuje testovanie na školách, či realizuje neformálne vzdelávanie mládeže a pracovníkov s mládežou.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky