Navigácia

Frankofónia 2024 – Využívajme Referenčný rámec pre pluralitné prístupy jazykov a kultúr na hodine francúzskeho jazyka

Súťaž pre učiteľov základných, stredných a jazykových škôl v rámci mesiaca Frankofónie 2024.

logo NIVaM

Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlasuje súťaž Frankofónia 2024 pre učiteľov základných a stredných škôl a jazykových škôl na tému „Pluralitné prístupy jazykov a kultúr“.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých základných a stredných škôl a jazykových škôl v Slovenskej republike, nakoľko Frankofónia (francúzsky jazyk, frankofónne krajiny, francúzska kultúra, francúzska literatúra, kultúry a literatúry frankofónnych krajín…) je témou, ktorú možno zaradiť do vyučovacieho procesu od 1. ročníka základnej školy až po maturitu a samozrejme aj v jazykových školách.

Učiteľ vytvorí 1 metodický list s pracovným listom na tému „Pluralitné prístupy jazykov a kultúr “, ktorý pokrýva 1 až 2 vyučovacie hodiny (v odôvodnenom prípade aj viac). Téma „Pluralitné prístupy jazykov a kultúr“ súvisí s témou Frankofónie na rok 2024 vyhlásenou Francúzskym inštitútom na Slovensku „Frankofónia v pluralite“. Metodické listy majú byť zamerané na aktivity, ktoré umožnia žiakom učiť sa francúzsky jazyk a spoznávať frankofónnu kultúru vďaka aj iným jazykom a kultúram. Prepájať jazyky a ich stratégie učenia sa, vytvoriť mosty medzi cudzími jazykmi a rozvíjať plurilingválne a interkultúrne povedomie vo vzdelávaní bude hlavným cieľom Vášho metodického listu.

Pri príprave metodického listu sa autor môže inšpirovať šablónou v prílohe Štruktúra metodického listu.

Vytvorený metodický list posielajte na e-mailovú adresu arnaud.segretain@nivam.sk a kontaktný formulár, súhlas dotknutej osoby posielajte ručne podpísané spolu s kópiou metodického listu poštou na adresu:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

pracovisko Pluhová 8

831 03 Bratislava.

Obálku označte nápisom: Súťaž FRANKOFÓNIA 2024.

Zapojením sa do súťaže autor udeľuje v zmysle ust. § 19 ods. 1 a nasl. z. č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov súhlas Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže na použitie materiálov uvedených v metodickom liste, a to na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk. Autor zapojením sa do súťaže zároveň vyhlasuje, že akékoľvek nároky tretích osôb k materiálom, ktoré doručí Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže sú právne a ekonomicky vysporiadané. V opačnom prípade sa zaväzuje tieto nároky tretích osôb bezodkladne vysporiadať a v prípade vzniku škody, Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže nahradiť v celom rozsahu.

Súťaž prebieha od 1. februára do 20. marca 2024, medzinárodného dňa Frankofónie. Po tomto dátume nebude možné prijať Vaše návrhy metodických listov a nebudete môcť byť zaradení do súťaže.

Na základe nižšie uvedených kritérií hodnotenia budú autori/-ky 2 najlepších metodických listov ocenení/-é finančnou odmenou 300 €.

Kritériá hodnotenia:

  • Originalita 20 bodov
  • Tvorivosť 20 bodov
  • Autentickosť 20 bodov
  • Formálna úprava 20 bodov
  • Jazyková úprava 20 bodov

 

Hodnotiaca komisia pre každú kategóriu je zložená zo zástupcov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Hodnotiaca komisia má minimálne 3 členov a je tvorená z:

a) dvoch vybraných členov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

b) jedného vybraného člena Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Predsedu a členov hodnotiacej komisie vymenúva Generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Vyhlasovateľ nie je povinný zverejňovať mená členov hodnotiacej komisie.

Hodnotiaca komisia bude od 1. do 14. apríla 2024 vyhodnocovať metodické listy na základe vyššie uvedených kritérií. Výhercovia budú odmenení na základe licenčnej zmluvy, ktorú autor metodického listu s pracovným listom podpíše s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže.

Najlepšie návrhy metodických listov budú po podpísaní licenčnej zmluvy zverejnené na webovom sídle NIVaM, resp. aj na komunitnej sieti Francúzskeho Inštitútu IFProfs – Slovaquie.

Prílohy:


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky