Financovanie vakcín

Finančné prostriedky na vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ na základe § 79 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pedagogickému a odbornému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50% detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka

a) jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza poisťovňa zamestnanca,

b) 75% preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu AaB, najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza poisťovňa zamestnanca.

Ministerstvo poskytne na žiadosť zriaďovateľa školy predloženej prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy  finančné prostriedky na úhradu nákladov za vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy v zmysle §7 ods. 14 písm. b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 

Žiadosti o finančné prostriedky na vakcíny predkladá škola zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1.

Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príslušný regionálny úrad školskej správy formou prílohy č. 2.

Regionálny úrad školskej správy skontroluje a skompletizuje údaje za všetkých zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti, spracuje ich požiadavky a odošle na ministerstvo vo forme prílohy č. 3. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky