Financovanie vakcín

     Finančné prostriedky na vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ na základe § 79 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pedagogickému a odbornému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50% detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka
 
a) jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza poisťovňa zamestnanca,

b) 75% preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu AaB, najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza poisťovňa zamestnanca.
 
     Ministerstvo poskytne na žiadosť zriaďovateľa školy predloženej prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja finančné prostriedky na úhradu nákladov za vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy v zmysle §7 ods. 14 písm. b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 
Žiadosti o finančné prostriedky na vakcíny predkladá škola zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1a a 1b.
Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príslušný okresný úrad v sídle kraja formou prílohy č. 2a a 2b.
Okresný úrad v sídle kraja skontroluje a skompletizuje údaje za všetkých zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti, spracuje ich požiadavky a odošle na ministerstvo vo forme prílohy č. 3a a 3b.


Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku