Financovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií

AKTUALIZOVANÉ 08.09. 2023

Cieľom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej iba „MŠVVaŠ SR“) je zabezpečiť najrýchlejší možný spôsob doručenia finančnej pomoci v súvislosti s nárastom cien energií škôl a školských zariadení všetkých zriaďovateľov.

MŠVVaŠ SR už v septembri 2022 poskytlo zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania finančné prostriedky na pokrytie výrazného nárastu cien energií. 

Pri stanovení výšky dofinancovania prevádzkových nákladov bola určená základná suma 55 € na žiaka školy, ktorá mohla byť navýšená z dôvodu nízkeho počtu žiakov v školách zriaďovateľa. Základná suma bola navýšená aj v prípade regionálnych úradov školskej správy, ktoré okrem škôl zriaďujú aj školské zariadenia.

S ohľadom na disponibilné zdroje predstavovala celková suma poskytnutých finančných prostriedkov v tomto období 30 000 000 €.

Vzhľadom na to, že v tejto etape dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií neboli pokryté všetky požiadavky zriaďovateľov škôl a štátnych školských zariadení a s ohľadom na meniacu sa situáciu,  sa v dňoch 20.10.-2.11.2022 uskutočnil zber údajov o skutočnej a očakávanej spotrebe energií prostredníctvom elektronického formulára. 

Podkladom k požadovanému navýšeniu finančných prostriedkov na prevádzkové náklady boli údaje o spotrebe plynu, elektriny, pary, tepelnej energie a palivách na vykurovanie a potrebe finančných prostriedkov na energie v rokoch 2019 - 2021, v januári – septembri 2022 a očakávanej skutočnosti za október - december 2022.

Do dohodovacieho konania na dofinancovanie energií v druhej etape vstúpilo 563 zriaďovateľov. Po posúdení požiadaviek tvorila výsledná suma poskytnutých finančných prostriedkov v tejto etape celkovú sumu 7 713 893 €.

Ministerstvo pokračuje v tejto pomoci aj v roku 2023.

Pre školy financované priamo zo štátneho rozpočtu, čiže pre školy v prenesenom výkone (ZŠ, SŠ a  špeciálne školy a všetky ich súčasti), bude kompenzácia zabezpečená v dvoch krokoch, o ktorých nájdete viac informácií v častiach „Dofinancovanie nedoplatkov za rok 2022“ a „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“.

ZUŠ, jazykové školy a školské zariadenia, ktoré nie sú súčasťou škôl, budú riešené cez dotáciu na energie pre verejnú správu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Bližšie informácie nájdete na web stránke: https://energodotacie.mhsr.sk/VSvyzva.html.

V prípade technických problémov  pri zbere dát ( napr. s prihlasovaním sa do formulára)  je potrebné kontaktovať Helpdesk telefonicky: 0800 138 033 alebo e-mailom: helpdesk@iedu.sk.

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k vyúčtovaniu energií z roku 2022 nájdete v časti „Dofinancovanie nedoplatkov za rok 2022“ v súboroch na stiahnutie „FaQ - Najčastejšie kladené otázky k vyúčtovaniu energií z roku 2022“ .

 

Skočiť na začiatok stránky