Finančný príspevok z eurofondov aj pre zdravotne znevýhodnené osoby

02.07.2009

O nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 7,12 milióna eur pre zdravotne znevýhodnené osoby sa uchádza 37 žiadateľov. Taká je bilancia výsledkov žiadostí o NFP, ktoré boli doručené Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na základe výzvy s názvom Inovácia metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb zdravotne znevýhodnených. Jej cieľom je zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Dosiahnuť tejto zámer by mali žiadatelia uľahčením prístupu zdravotne znevýhodnených osôb k formálnemu vzdelávaniu, k ďalšiemu vzdelávania, ako aj celoživotnému poradenstvu.

Žiadateľmi boli špeciálne stredné školy a ich vybraní zriaďovatelia, mimovládne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, ale aj špeciálne výchovné zariadenia a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Svoje projekty mohli zamerať na inováciu metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu v špeciálnych stredných školách, inováciu didaktických prostriedkov či tvorbu a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania zdravotne znevýhodnených osôb, ale aj osôb, ktorí s nimi pracujú. Po prvýkrát sa vo výzve, vyhlásenej agentúrou, uplatnilo tzv. pravidlo flexibility prostredníctvom krížového financovania. Podľa neho mali žiadatelia príležitosť uvažovať o nákupe zariadenia (vybavenia) na hlavné aktivity projektu, ktoré budú následne odpisovať.

Výška pomoci vyčlenená na túto výzvu bola 8 miliónov eur, pričom minimálna výška NFP na jeden projekt bola stanovená na 120 000 eur a maximálna výška na 300 000 eur. Najviac žiadostí o NFP pochádza z Banskobystrického, Bratislavského, Košického a Nitrianskeho kraja. Každý z uvedených krajov podal 6 žiadostí. Najmenší záujem prejavili žiadatelia z Trnavského kraja. Realizácia všetkých projektov je plánovaná v  rámci cieľa Konvergencia, t. j. vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského.

Z celkového počtu 37 žiadateľov je 25 v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu (ide o špeciálne stredné školy, špeciálne výchovné zariadenia a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie), 8 občianskych združení a 4 neziskové organizácie.

Výsledky schvaľovacieho procesu sa očakávajú v horizonte 100 kalendárnych dní odo dňa uzávierky výzvy. Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

Bratislava 2. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku