Navigácia

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Súčasne so vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu. Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume 13,36 mil. EUR. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR. Cieľom tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty v nasledovných prioritných oblastiach:

  • Ochrana životného prostredia 
  • Podpora trvalo-udržateľného rozvoja 
  • Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva 
  • Rozvoj ľudských zdrojov 
  • Zdravie a starostlivosť o deti 
  • Výskum 
  • Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva 
  • Regionálna politika a cezhraničné aktivity 
  • Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire

http://www.eeagrants.sk

Skočiť na začiatok stránky