Navigácia

Finančné pásma pre školské stravovanie


Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠVVaŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠVVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

Dôležitá informácia: Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platné od 1.1.2023 je potrebné prijať najneskôr do 28.2.2023.

V prípade otázok kontaktujte metodických pracovníkov pre školské stravovanie z  Regionálnych úradov školskej správy na základe Vašej územnej pôsobnosti.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky