Február 2013

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2013 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15.9.2012 (EDUZBER) a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2013. V roku 2013 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP celkom 100 €.
 
Výška príspevku na rok 2013 bude jednotlivým zriaďovateľom upravená v novom školskom roku podľa aktualizovaného  počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2013.

Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku