Navigácia

FAQ: Posúdenie štúdia v zahraničí

Často kladené otázky na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní
(posúdenie štúdia v zahraničí)

 1. Úrad práce / poisťovne / zamestnávateľ v SR odo mňa žiadajú „ekvivalenciu“ školy v zahraničí. O aký doklad ide a ako mám postupovať?
 2. Musím podať žiadosť aj v prípade vysokých škôl v Česku / v členských štátoch?
 3. Musím preložiť aj doklady v českom jazyku?
 4. Aké prílohy mám priložiť k žiadosti?
 5. Aké správne poplatky mám zaplatiť za žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí?
 6. Musím žiadať o posúdenie štúdia každý rok?

 

 1. Úrad práce / poisťovne / zamestnávateľ v SR odo mňa žiadajú „ekvivalenciu“ školy v zahraničí. O aký doklad ide a ako mám postupovať?

Ide o potvrdenie štatútu študenta pre orgány, u ktorých je potrebné sa ním preukázať. Pojem ekvivalencia sa pre tento úkon používa chybne, v skutočnosti ide o posúdenie zahraničného štúdia. Rozhodnutie sa vydáva  najmä pre účely zdravotných poisťovní,  Sociálnej poisťovne a zamestnávateľov, ako jeden z dokladov pre vyplácanie zdravotného, sociálneho poistenia, rodinných prídavkov, sirotského dôchodku alebo uplatnenia daňového bonusu.

MŠVVŠ SR na svojej webovej stránke zverejňuje zoznam uznaných vysokých škôl v členských štátoch EÚ/EZVO a Spojenom kráľovstve na účel posúdenia štúdia v zahraničí. V prípade, že Vami navštevovanú vysokú školu nenájdete v zozname alebo navštevujete v zahraničí strednú školu, je potrebné obrátiť sa na MŠVVŠ SR s písomnou žiadosťou o vydanie rozhodnutia o statuse školy a školského zariadenia. Formulár žiadosti a podrobnejšie informácie o postupe pri podaní žiadosti nájdete na internetovej stránke ministerstva týkajúcej sa posúdenia štúdia v zahraničí.

 1. Musím podať žiadosť aj v prípade vysokých škôl v Česku / v členských štátoch?

Nie, MŠVVŠ SR vydáva zoznam uznaných vysokých škôl v členských štátoch EÚ/EZVO (vrátane Českej republiky) a Spojenom kráľovstve, preto nie je nutné sa obracať so žiadosťou o potvrdenie štatútu študenta. Ak je škola uvedená  v zozname, nie je potrebné podávať žiadosť. Zoznam sa však vydáva len pre vysoké školy, preto v prípade európskych ako aj českých stredných škôl je potrebné podať žiadosť. Zoznam ako aj žiadosť nájdete na stránke týkajúcej sa posúdenia štúdia v zahraničí.

 1. Musím preložiť aj doklady v českom jazyku?

Nie, podľa zákona č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyku SR je možné používať v úradnom styku jazyk, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

 1. Aké prílohy mám priložiť k žiadosti?

Potvrdenie o návšteve zahraničnej školy (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom resp. matrične overenú kópiu s úradným prekladom do slovenského jazyka), alebo
potvrdenie o prijatí na štúdium v zahraničí
(originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom resp. matrične overenú kópiu s úradným prekladom do slovenského jazyka).

MŠVVŠ SR akceptuje aj vlastný preklad dokladov v nasledovných jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom, MŠVVŠ SR má právo dožiadať si súdny preklad. Vlastný preklad žiadateľa nemusí byť notárom alebo inak overený.

 1. Aké správne poplatky mám zaplatiť za žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí?

Žiadne, úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, sú podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch oslobodené od správnych poplatkov.

 1. Musím žiadať o posúdenie štúdia každý rok?

Nie, je to však v kompetencii príslušného orgánu, ktorý má rozhodnúť o statuse nezaopatrenosti dieťaťa a sústavnej príprave na budúce povolanie.

Skočiť na začiatok stránky