Navigácia

FAQ: Apostille/superlegalizácia slovenských dokladov o vzdelaní

Často kladené otázky na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní
(apostille, superlegalizácia slovenských dokladov o vzdelaní pre ich použitie v zahraničí)

 1. Čo treba predložiť k vydaniu pečiatky apostille / legalizačnej pečiatky v procese superlegalizácie?
 2. Ako vyzerá doložka apostille / legalizácia? Keď sa opečiatkuje originál dokladu o vzdelaní, znehodnotí sa mi doklad kvôli tomu?
 3. Aké doklady si môžem nechať „apostilovať“ / „legalizovať“ na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR?
 4. Vybavuje sa apostille / superlegalizácia na počkanie?

 

 1. Čo treba predložiť k vydaniu pečiatky apostille / legalizačnej pečiatky v procese superlegalizácie?
 • žiadosť o apostille / superlegalizáciu;
 • originál dokladu o vzdelaní, ktorý musí byť  opatrený okrúhlou pečiatkou a podpisom riaditeľa, rektora, prorektora, dekana alebo prodekana. Dokumenty predložené na overenie pozostávajúce z viacerých strán, na ktorých je len jeden podpis musia byť riadne zviazané a opečiatkované príslušnou inštitúciou;
 • správny poplatok 10 EUR za každý dokument.

Overuje sa vždy originál dokladu (doklad, na ktorom je vlastnoručný podpis funkcionára školy a originálny, atramentový odtlačok okrúhlej pečiatky školy). MŠVVŠ SR nikdy neoveruje osvedčené kópie ani úradné preklady dokladov o vzdelaní (nakoľko nemá právomoc na overenie pečiatok a podpisov notára alebo prekladateľa).

Formulár žiadosti, informácie o potrebných dokladoch, o možnostiach úhrady správneho poplatku ako aj ďalšie užitočné informácie môžete nájsť na internetovej stránke ministerstva týkajúcej sa apostille/superlegalizácie.

 1. Ako vyzerá doložka apostille / legalizácia? Keď sa opečiatkuje originál dokladu o vzdelaní, znehodnotí sa mi doklad kvôli tomu?

Apostille a legalizácia má formu pečate, ktorá sa umiestňuje priamo na originál dokladu, resp. sa k nemu pevne pripojí. Doložka apostille má formu predpísanú Haagskym dohovorom.

Pečať neznehodnocuje doklad, práve naopak. Proces „apostilácie“ znamená overenie pravosti podpisu a pečiatky na doklade o vzdelaní. Pečiatka apostille znamená overenie hodnovernosti podpisu a pečiatky na doklade („overenie pravosti dokladu“).

 1. Aké doklady si môžem nechať „apostilovať“ / „legalizovať“ na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR?

Výlučne doklady o vzdelaní a ostatné listiny, ktoré spadajú pod rezort Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, t. j.: doklady zo základnej, strednej a vysokej školy podpísané ich funkcionármi a opatrené okrúhlou pečaťou.

Výnimku tvoria doklady, ktoré boli udelené na inštitúciách, ktoré nespadajú pod rezort školstva, a to stredné zdravotnícke školy a Slovenská zdravotnícka univerzita, policajné a vojenské stredné a vysoké školy.

Doklady vydané pobočkami zahraničných škôl v SR overuje štát pôvodu, je potrebné sa obrátiť na jeho orgány, prípadne konzulárne/diplomatické zastúpenie v SR.

 1. Vybavuje sa apostille / superlegalizácia na počkanie?

Nie. Žiadosti sa vybavujú v lehote do jedného mesiaca.

Skočiť na začiatok stránky