Navigácia

Externé testovanie piatakov sa v tomto školskom roku konať nebude

V školskom roku 2022/2023 sa ruší externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl – vyplýva to z rozhodnutia ministra z 1. februára 2023. Dôvodom je najmä negatívny vplyv dištančného vzdelávania na psychiku žiakov počas pandémie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Opatrenia, ktorých účelom bolo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, výrazne zasahovali aj do školského vyučovania v školách. Prechod na dištančné vzdelávanie viedol v niektorých prípadoch k rozdielnej kvalite poskytovaného vzdelávania, keďže záviselo od možností jednotlivých škôl. Dištančné vzdelávanie malo zároveň negatívny vplyv aj na psychiku žiakov. Postupným zavádzaním opatrení, ktoré boli naviazané na pandemickú situáciu v jednotlivých okresoch, dochádzalo k vzniku rozdielov medzi regiónmi.

„Testovanie piatakov sme sa rozhodli zrušiť z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je pandémia covidu, žiaci, ktorých by sme testovali, prežili dlhý čas na dištančnom vzdelávaní a vzdelávacie ciele sa líšili od tých štandardných. Zároveň, v tomto školskom roku sa spúšťa experimentálne overovanie nového kurikula Z tohto dôvodu chceme na túto tému diskutovať so školami, aby sa na to pripravili a spolupracovali, a teda ich nechceme v ťažkých časoch ešte viac zaťažovať. Namiesto toho sa pripravujeme, po zavedení všetkých zmien v rámci Vzdelávania 21. storočia, na testovanie po treťom, piatom a deviatom ročníku,“ hovorí minister školstva Ján Horecký.

Vzhľadom na to, že okolnosti spojené s dištančným vzdelávaním a jeho vplyvom na žiakov by neumožnilo plnohodnotne dosiahnuť ciele Testovania 5, minister školstva rozhodol, že v tomto školskom roku sa neuskutoční.

Úlohou Testovania 5 je totiž získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň základných škôl, overiť úroveň ich vedomostí a zručností, ako aj schopnosti aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopnosti logicky myslieť. Cieľom je rovnako poskytnúť školám, ako aj širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky