Experimentálne overovanie v školách a školských zariadeniach

Experimentálne overovanie sa uskutočňuje v školách a školských zariadeniach s cieľom získať, overovať alebo implementovať v praxi poznatky, skúsenosti, podnety na vytvorenie, zmenu a obnovu pedagogickej dokumentácie, ako aj alternatívnych vzdelávacích programov alebo výchovných programov, overovanie zahraničných modelov vzdelávania, prípadne ich uplatnenie na podmienky škôl a školských zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ školský zákon“).
 
Predmetom experimentálneho overovania sú predovšetkým ciele, metódy a prostriedky vzdelávania, vzdelávacie programy odborov vzdelávania alebo ich častí, výchovné programy, formy a prostriedky hodnotenia a klasifikácie žiakov, koncepcia práce s nadanými alebo slabo prospievajúcimi žiakmi, koncepcia práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spôsob riadenia škôl a školských zariadení, preventívne a rozvojové programy. Vychádzajúc z Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike (Milénium) predmetom experimentálneho overovania sú aj alternatívne pedagogické prístupy, ktoré poskytujú zákonným zástupcom detí a žiakov slobodnú možnosť ich výberu.
 
S účinnosťou od 1.9.2008 je experimentálne overovanie po prvýkrát bližšie ustanovené v školskom zákone. Ustanovenie § 14 tohto zákona rieši okrem iných skutočností náležitosti návrhu na experimentálne overovanie, personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky pre experimentálne overovanie, organizačné a finančné zabezpečenie experimentálneho overovania, ako aj postavenie a činnosť garanta. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) rozhoduje o návrhu na experimentálne overovanie, ktorý môže predložiť zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia najneskôr do 31. marca pred začiatkom školského roka, v ktorom sa experimentálne overovanie začne. Návrh po dohode so zriaďovateľom môže podať aj garant. Náklady na experimentálne overovanie zabezpečuje vo svojom rozpočte garant alebo po vzájomnej dohode zriaďovateľ školy. Experimentálne overovanie, ktoré sa uskutočňuje z podnetu ministerstva školstva je ním úplne, alebo čiastočne financované.
 
Ukončenie experimentálneho overovania sa riadi podľa ustanovenia § 14 ods. 12 školského zákona, na základe ktorého záverečné hodnotenie experimentálneho overovania predkladá garant ministerstvu školstva do troch mesiacov od jeho ukončenia, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané. Ministerstvo školstva rozhodne o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania v lehote do 30 dní odo dňa predloženia jeho záverečného hodnotenia.

Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a v konzervatóriách

Experimentálne overovanie v odborných učilištiach

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky