Navigácia

Európske školy

 

Základné informácie o Európskych školách

Hlavným zmyslom Európskych škôl je zabezpečiť vzdelávanie pre deti pracovníkov inštitúcií Európskej únie. Na Európskych školách sú vzdelávané nielen deti pracovníkov inštitúcií EÚ, ale aj deti zamestnancov zo stálych reprezentácií a ďalších zastúpení. Pre tieto deti (začlenené do tzv. Kategórie I) je vzdelávanie na Európskych školách bezplatné. To platí aj pre deti učiteľov a administratívnych pracovníkov školy. Európske školy môžu navštevovať tiež deti pracovníkov súkromných spoločností, a to na základe zmlúv uzavretých s Najvyššou radou Európskych škôl. V tomto prípade tieto súkromné ​​spoločnosti hradia školné, ktorého výška je dohodnutá v zmluve. Na Európskych školách môžu byť vzdelávané aj deti ostatných osôb, ktoré však môžu navštevovať Európske školy len v prípade voľných kapacít. Rodičia týchto detí v tomto prípade platia školné v plnej výške.

Vzdelávanie poskytované na Európskych školách

Na Európskych školách sú vzdelávané deti pracovníkov inštitúcií EÚ a tiež deti pracovníkov zo stálych reprezentácií a ďalšieho zastúpenia. Pre tieto deti (začlenené do tzv. Kategórie I) je vzdelávanie na Európskych školách bezplatné. To platí aj pre deti učiteľov a administratívnych pracovníkov školy. Európske školy môžu navštevovať tiež deti pracovníkov súkromných spoločností, a to na základe zmlúv uzavretých s Najvyššou radou Európskych škôl. V tomto prípade tieto súkromné ​​spoločnosti hradia školné, ktorého výška je dohodnutá v zmluve. Na Európskych školách môžu byť vzdelávané aj deti ostatných osôb, ktoré však môžu navštevovať Európske školy len v prípade voľných kapacít. Rodičia týchto detí potom platia školné v plnej výške.

Európske školy poskytujú 5-ročné primárne (ekvivalent 1. stupňa ZŠ) a 7-ročné sekundárne vzdelávanie (ekvivalent 2. stupňa ZŠ a úplného stredného vzdelania ukončeného úspešným vykonaním maturitnej skúšky). Deti, ktoré ešte nedosiahli vek požadovaný pri vstupe do školy (tzn. 6 rokov), môžu od 4 rokov navštevovať materskú školu. Každá škola zahŕňa niekoľko oddelených jazykových sekcií, v ktorých sú žiaci vyučovaní vo svojom materinskom jazyku. Pokiaľ nie je v školách pre niektoré deti vytvorená jazyková sekcia, je týmto žiakom zaisťované vyučovania materinského jazyka. Pokiaľ títo žiaci navyše prichádzajú do školy s nedostatočnou znalosťou základného jazyka (tzn. jazyka príslušnej jazykovej sekcie), môže týmto žiakom škola - ak má túto možnosť, ponúknuť krátkodobé intenzívne doučovanie, ktoré im umožní lepšie začlenenie medzi ostatných žiakov.

Kurikulum a osnovy sú rovnaké pre všetky sekcie (okrem osnov výučby materinského jazyka). Zostavuje ich  Rada inšpektorov a schvaľuje ich Najvyššia rada Európskych škôl. Sú vytvárané na základe podrobného porovnávania jednotlivých národných kurikulárnych dokumentov, a to tak, aby umožňovali plynulý prechod žiakov do národných škôl. Jednou z oblastí, na ktoré sa vzdelávanie v Európskych školách zameriava, je výučba jazykov. Okrem materinského jazyka sa žiaci už od prvého ročníka primárneho cyklu učia prvý cudzí jazyk a od druhého ročníka sekundárneho cyklu sa učia druhý cudzí jazyk. Od tretieho ročníka sekundárneho cyklu majú žiaci vyučovanie dejepisu a zemepisu v prvom cudzom jazyku, ktorý je nazývaný aj ako pracovný jazyk.

Po ukončení sekundárneho cyklu môžu žiaci získať diplom tzv. Európskej maturity (European Baccalaureate), ktorá je uznávaná ako vstupná kvalifikácia pre štúdium na vysokej škole vo všetkých členských štátoch Európskej únie, ale aj v niekoľkých ďalších krajinách Európy aj mimo Európy. Kurikulum a osnovy Európskych škôl sú preto usporiadané tak, aby zodpovedali minimálnym požiadavkám primárneho a sekundárneho stupňa vzdelávania v jednotlivých členských štátoch. Na skúšky vedúce k Európskej maturite dohliadajú vo všetkých školách skúšobné komisie, ktorým predsedá univerzitný profesor (z členskej krajiny aktuálne predsedajúcej Najvyššej rade Európskych škôl) a ktorých členovia zastupujú všetky štáty EÚ. Skúška je písomná aj ústna a overuje vedomosti žiakov v predmetoch vyučovaných v 6. a 7. ročníku sekundárneho cyklu. Vo výslednej známke sú zohľadnené aj priebežné výsledky žiakov v 7. ročníku sekundárneho cyklu.

 

Orgány a fungovanie Európskych škôl

Riadenie Európskych škôl prebieha podľa pravidiel opísaných v Dohovore , ktorým sa definuje štatút Európskych škôl Európske školy riadi Najvyššia rada Európskych škôl, v ktorej sú zastúpené všetky členské štáty na úrovni ministrov školstva (resp. ich zástupcov), Európska komisia a Európsky patentový úrad, ktorý je zriaďovateľom Európskej školy v Mníchove. Najvyššia rada sa schádza dvakrát ročne (zvyčajne v apríli a decembri) a zodpovedá za vzdelávacie, administratívne a rozpočtové otázky Európskych škôl.

Každá strana má možnosť vymenovať svojho zástupcu do Výboru pre rozpočet a tiež inšpektora do Rady inšpektorov pre predškolský a primárny stupeň a Rady inšpektorov pre sekundárny stupeň. Rady inšpektorov dohliadajú na obsah a kvalitu vzdelávania, ktoré je poskytované na Európskych školách; stretávajú sa pravidelne dvakrát ročne.

Riaditelia a ich zástupcovia sú na Európskych školách obsadzovaní na základe vymenovania Najvyššou radou na návrhy zmluvných strán. Výber vykonáva výberová komisia (ad hoc orgán), a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť navrhovaného kandidáta. Napriek tomu sa Najvyššia rada snaží zohľadniť rovnomerné rozdelenie výkonných miest medzi členskými štátmi.

Učiteľa vysielajú a platia členské štáty. Mzda sa stanoví podľa platových predpisov vysielajúcej krajiny, z rozpočtu Európskych škôl je potom učiteľom vyplácaný tzv. Európsky prídavok, ktorý vyrovnáva ich národný plat na úroveň krajiny, v ktorej je Európska škola situovaná. Učiteľa môže členská krajina vyberať zo štátnej i súkromnej sféry. Učitelia, riaditelia a ich zástupcovia nemôžu v Európskych školách zostávať dlhšie ako deväť rokov. Pracovná zmluva sa uzatvára na dva roky s možnosťou predĺženia o tri roky na základe odporúčania riaditeľa školy a národného inšpektora, v prípade ďalšieho kladného zhodnotenia ich práce ešte o ďalšie štyri roky.

Rozpočet Európskych škôl pozostáva z príspevku Európskej komisie, ktorý činí zhruba 60% z celkového rozpočtu, z národných platov učiteľov a školného od spoločností a od ostatných osôb.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečuje vysielanie učiteľov do systému Európskych škôl na základe Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 597/2004 Z. z.

Učitelia v Európskych školách zabezpečujú vyučovanie v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní.

V školskom roku 2020/2021 pôsobí v systéme Európskych škôl spolu 14 učiteľov MŠVVaŠ SR v Belgicku, Luxembursku, Nemecku, Taliansku a Španielsku. Slovenská jazyková sekcia je vytvorená v Európskej škole v Bruseli I, časť Berkendael v Belgicku.

Počet učiteľov sa určuje pomocou schváleného vzorca, v ktorom sa zohľadňuje počet žiakov národnosti, ich percentuálny podiel v celkovom množstve všetkých žiakov členských štátov, počet už vyslaných učiteľov a koeficient, ktorý vyplýva zo skutočnosti, či má členský štát založenú jazykovú sekciu a v akom množstve. Slovenskí učitelia sú vysielaní na základe požiadaviek Európskych škôl, ktoré Kancelária generálneho tajomníka Európskych škôl aktuálne každoročne zverejňuje v súlade so schválenými dokumentmi.

Výber kandidátov na miesto učiteľa do systému Európskych škôl sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR, vypísaním výberového konania. Komisiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre učiteľov pôsobiacich v systéme Európskych škôl v zahraničí menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uchádzači sa do výberového konania prihlasujú elektronicky prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.

Systém Európskych škôl sa v posledných rokoch otvára. V niektorých členských štátoch poskytujú vzdelanie školy, ktoré získali akreditáciu Najvyššej rady, tzv. Školy typu II a III. Poskytované vzdelávanie vychádza z princípov a kurikula Európskych škôl.

Viac informácií o systéme Európskych škôl, vrátane zoznamu Európskych škôl typu I a akreditovaných Európskych škôl, nájdete na webových stránkach sekretariátu Európskych škôl, odkiaľ sa dostanete aj na adresy všetkých Európskych škôl:

www.eursc.org

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky