Európska značka pre jazyky 2019

08.10.2019

     Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovala v hoteli Loft Bratislava slávnostnú ceremóniu, ktorá sa konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Hlavným cieľom ceremónie bolo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení Európska značka pre jazyky najkvalitnejším projektom, ktoré sa prihlásili do súťaže v rámci Výzvy 2019.
     Predsedníčka národnej poroty Eva Obžerová z MŠVVaŠ SR zhodnotila celkový priebeh 17. ročníka súťaže a kvalitu podaných projektov. Slávnostná ceremónia vyvrcholila udeľovaním ocenení nasledujúcim školám a ich projektom:

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Názov projektu: Slovensko-francúzska výzva 2018 – I. svetová vojna a osobnosť M. R. Štefánika

     Hlavným cieľom projektu bolo pripomenutie si osobnosti M. R. Štefánika a stého výročia ukončenia I. svetovej vojny. Výsledkom vzájomnej spolupráce Obchodnej akadémie s francúzskym Lycée Georges Duby bola príprava a organizovanie netradičných aktivít. Žiaci akadémie spoločne s rovesníkmi z Francúzska pracovali s komiksom, literatúrou, filmom, navštívili divadelné predstavenie, absolvovali zaujímavé besedy, osobné stretnutia a exkurzie, pričom komunikovali v slovenskom, francúzskom aj anglickom jazyku. Získavali tak „živý“ kontakt s reálnym svetom, s hrôzami, aké so sebou prináša vojna, ale aj s kvalitami silnej a inšpiratívnej osobnosti, akou bol M. R. Štefánik. Pochopili, že otázky mieru a bezpečnosti sú stále aktuálne a že k nim môžu prispieť aj vlastnou schopnosťou komunikovať v cudzích jazykoch, ktorá im umožní poznávať ľudí z rôznych krajín rozmanitej Európy.

Gymnázium P. Pázmáňa s vjm –Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky

Názov projektu: Nature detectives

     Mladých ľudí z ôsmich škôl rôznych krajín Európy spojil v projekte Erasmus+ záujem o životné prostredie. Okrem Slovenska sa do „vedeckého“ výskumu životného prostredia vo svojich lokalitách zapojili žiaci z rôznych ročníkov základných škôl z Maďarska, Poľska, Bulharska, Rumunska, Talianska, Španielska a Grécka. Spoločne skúmali cudzie invazívne druhy zvierat a rastlín, ktoré k nim priviezli ľudia z iných miest a kútov sveta a uvedomovali si, aká dôležitá je rovnováha v prírode. Svoje zistenia a apel na priateľské spolužitie ľudí s prírodou spracovali do elektronickej knihy „Nature detectives“, ktorú využívajú nielen v škole, ale aj pri šírení osvety v miestnej komunite. Spoločným komunikačným jazykom žiakov a pedagógov zapojených do projektu boli angličtina a latinčina, ktorú využívali pri odbornom pomenovávaní rôznych druhov živočíchov a rastlín našej fauny a flóry.

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné

Názov projektu: SOS Planet A Robotics Project

     Je zjavné, že témy digitalizácie, ekológie či znalosti cudzích jazykov sú pre dnešných mladých ľudí samozrejmosťou. Stali sa tak ústrednými aj v Erasmus+ projekte piatich škôl zo Slovenska, Poľska, Turecka, Španielska a Grécka. Žiaci, vrátane sociálne znevýhodnených či so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu so svojimi učiteľmi vytvorili medzinárodné tímy, v rámci ktorých pracovali na konkrétnych zadaniach. Počas osobných stretnutí, ako aj spolupráce vo virtuálnom prostredí e-Twinning, sa oboznamovali so základmi robotiky a programovania, pričom neustále komunikovali v anglickom jazyku. Zistili, že robotika dáva ľuďom príležitosť nahradiť ich práve tam, kde je to potrebné - napr. pri triedení odpadu. Výsledkom ich intenzívnej spolupráce digitálna učebnica robotiky a programovania a zakomponovanie týchto tém, inovatívnych metód a foriem práce do výučby na škole.

     Popoludní pokračoval program odborným seminárom, ktorý viedla Karin Rózsová Wolfová z Goethe-Institut Bratislava na tému Využitie aplikácií a inovatívnych metód vo výučbe cudzích jazykov.

     17. ročník súťaže Európska značka pre jazyky 2019 organizovala SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s partnermi a sponzormi podujatia: MŠVVaŠ SR, Zastúpením EK na Slovensku, Štátnym pedagogickým ústavom, Goethe-Institutom Bratislava, Francúzskym inštitútom na Slovensku, Domom zahraničnej spolupráce Praha, vydavateľstvami Macmillan Education, Oxford University Press a Foreign Language Publications, ktorí majú zásluhu na úspešnom priebehu celého podujatia. Partnerom aj sponzorom ďakujeme a víťazom 17. ročníka blahoželáme!

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke iniciatívy: http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php .

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku