Navigácia

Európska značka pre jazyky 2017

     V utorok 3. októbra 2017 zorganizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v hoteli Mercure Bratislava Centrum slávnostnú ceremóniu, ktorá sa konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martiny Lubyovej. Podujatie bolo vyvrcholením jubilejného 15. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky, ktorá je iniciatívou Európskej komisie v oblasti jazykového vzdelávania.
     Hlavným cieľom ceremónie bolo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení Európska značka pre jazyky 2017 najkvalitnejším projektom, ktoré sa prihlásili do súťaže v rámci Výzvy 2017.
     Zástupca rezortu školstva, riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivan Hromada vo svojom príhovore vyzdvihol prácu všetkých učiteľov a ich prínos ku skvalitneniu výučby cudzích jazykov na Slovensku. Ocenil tiež prácu SAAIC a národnej poroty pozostávajúcej z odborníkov v oblasti jazykového vzdelávania za organizovanie 15. ročníka súťaže Európska značka pre jazyky na Slovensku.
     Predsedníčka národnej poroty Eva Obžerová z MŠVVaŠ SR zhodnotila celkový priebeh 15. ročníka súťaže a kvalitu podaných projektov. Slávnostná ceremónia vyvrcholila udeľovaním ocenení nasledujúcim školám a ich projektom:
 
- Obchodná akadémia, Trnava
Ambasádorská škola európskeho parlamentu (EPAS) so zapojením metódy CLIL
     Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka školy a Ing. Tatiana Škodová, koordinátorka projektu prezentovali výsledky a výstupy projektu, ktorý bol zameraný na žiakov obchodnej akadémie a ich zdokonaľovanie sa v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku s využitím metódy CLIL.
 
- Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Cudzie jazyky v popularizácii vedy
     Mgr. Marta Bystrianska, koordinátorka projektu spolu s kolegyňou PhDr. Karin Pončákovou prítomným predstavili mobilitný projekt podporený z programu Erasmus+, ktorý bol určený žiakom štvorročného a osemročného štúdia gymnázia a ich zdokonaľovaniu sa v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Pedagógovia gymnázia absolvovali odborné vzdelávacie kurzy v zahraničí a nadobudnuté poznatky pretavili do autentických cudzojazyčných materiálov, ktoré škola využíva pri výučbe cudzích jazykov a prírodovedných predmetov, akými sú fyzika, chémia a biológia.
 
- ZŠ národnej umelkyne Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou
4. slovanský audiozborník – balady a scénické čítanie
     Mgr. Elena Laskovičová, zástupkyňa riaditeľa školy a Mgr. Ľudmila Šupáková, koordinátorka projektu priblížili prítomným výstupy projektu menšej vidieckej školy, ktorý bol určený žiakom 7. ročníka. Cieľom projektu bolo osvojovanie si najbližšieho cudzieho jazyka, češtiny, prostredníctvom podpory čitateľskej gramotnosti, tvorivého písania a rozvoja komunikačných schopností detí a za pomoci informačno-komunikačných technológií vytvoriť spoločný audiozborník slovensko-českých balád. Všetci žiaci, vrátane znevýhodnených detí, sa s radosťou zapájali do zaujímavých a netradičných projektových aktivít, vďaka čomu mohli okrem zdokonaľovania sa v ďalšom slovanskom jazyku zažiť aj inšpiratívnu atmosféru tímovej spolupráce a pocit úspechu.
 
     Po vyhlásení výsledkov nasledoval odborný seminár „Podoby viacjazyčnosti v medzivojnovej Bratislave – Inšpirácie pre osvojovanie si cudzích jazykov“ pod vedením doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD. z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky