Európska únia dnes diskutovala o športe

22.11.2016
     Ministri členskych štátov EÚ dnes popoludní diskutovali o dvoch hlavných bodoch - o efektívnom využití športovej diplomacie a vplyve športu na rozvoj osobnosti. 
     Rovnako ako počas doobedňajšieho štruktúrovaného dialógu so svetovými športovými osobnosťami aj na Rade sa delegáti pod vedením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana snažili bližšie objasniť hoci osobitný, ale celkom kľúčový aspekt príspevku športu do oblasti diplomatických, hospodárskych, sociálnych a politických vzťahov.
     Športová diplomacia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou budovania silných vzťahov medzi jednotlivými národmi prostredníctvom využívania univerzálneho nadšenia pre šport ako spôsobu zbližovania ľudí a rôznych krajín. Športovú diplomaciu systematicky využíva Austrália, Kanada a USA na podporu vonkajších vzťahov a obchodných cieľov. V rámci EÚ sa však sila športovej diplomacie zatiaľ plne nevyužíva.
     Slovenské predsedníctvo sa domnieva, že by sa športová diplomacia mala lepšie využívať na zviditeľňovanie EÚ a jej členských štátov. Športová diplomacia by tiež mohla prispieť k zvyšovaniu informovanosti o určitých otázkach a cieľoch v oblasti zahraničnej politiky, ktoré sú dôležité pre EÚ a jej členské štáty. 
     Pozvanie na rokovania prijala členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková, naša úspešná strelkyňa, bronzová medailistka z Olympijských hier v Londýne v roku 2012, keď bola zvolená aj za členku komisie športovcov. Na zasadnutí sa zúčastnili aj Brian Cookson, prezident Medzinárodnej cyklistickej únie a Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta v atletike, v chôdzi na 50 km, ktorý je tiež členom komisie športovcov IAAF. 
     Učastníci sa zhodli, že športová diplomacia je neoddeliteľnou súčasťou verejnej diplomacie, pričom ide o dlhodobý proces komunikácie s verejnosťou s cieľom zvýšiť atraktívnosť a dôveryhodnosť krajiny. Dômyselne a komplexne napomáha k dosahovaniu cieľov zahraničnej politiky s ohľadom na širokú verejnosť. Športová diplomacia má potenciál prispievať k budovaniu imidžu krajiny. Využíva celosvetové nadšenie pre šport ako prostriedok na prekonanie jazykových a spoločensko-kultúrnych rozdielov a zbližovanie ľudí, pričom môže zlepšiť aj spoluprácu medzi krajinami. Úspešní športovci majú možnosť veľmi efektívne propagovať svoje krajiny v zahraničí. Týka sa to aj medzinárodných športových podujatí, ktoré ponúkajú usporiadateľskej krajine výbornú možnosť prezentovať sa.
     Ako poznamenal minister Peter Plavčan: "Olympiáda je často tým najrozsiahlejším politickým príkladom využitia športu na diplomatické účely. Najpôsobivejším príkladom bola snáď ping-pongová diplomacia, v tejto súvislosti je vhodné spomenúť aj kriket, ragby, bejzbal či futbal, kde športová diplomacia predstavuje neoddeliteľnú súčasť budovania silných vzťahov medzi rôznymi národmi a tradiční diplomati sa zapájajú do činností športových organizácií, pretože šport je univerzálnym jazykom a hrá jedinečnú úlohu pri vytváraní a prezentovaní identity, hodnôt a kultúry krajín".
     Matej Tóth zdôraznil: "Športová diplomacia má silný potenciál šíriť pozitívne športové hodnoty, napr. fair play, rovnosť, úctu k človeku, disciplínu, priateľstvo, toleranciu a vzájomné porozumenie. Okrem aspektu zahraničnej politiky a verejnej diplomacie sa však šport často používa aj na tvorbu značky krajiny. Slovensko nedávno vytvorilo svoju novú značku Good Idea, Slovakia, pri kreovaní ktorej respondenti spontánne určili slovenské športové ikony ako osobnosti, ktoré pozitívne ovplyvnili imidž Slovenska v zahraničí, týmito boli napríklad cyklista Peter Sagan a tenistka Dominika Cibulková". 
     Z vyjadrení mnohých zúčastnených vyplynulo, že zatiaľ čo ministerstvá zahraničných vecí zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti verejnej diplomacie a prezentácie krajiny v zahraničí, športové ministerstvá zodpovedajú za športový rozvoj. Napriek rozdielnym právomociam týchto subjektov existuje medzi nimi úzka spolupráca v rôznych oblastiach. Jednou z takých oblastí je aj medzinárodná spolupráca, pretože šport je často využívaným prostriedkom na podporu hospodárskej spolupráce a porozumenia medzi národmi a kultúrami. Jeho potenciál slúži na nadviazanie kontaktov s krajinami, s ktorými sa ešte nezačala hospodárska spolupráca. 
     Ako zdôraznila Danka Barteková: "Prostriedkami športovej diplomacie možno vysielať špeciálne správy, zmierňovať napätie medzi štátmi, ale aj stupňovať konflikty, podporovať tvorbu národného povedomia a upozorňovať na najväčšie celosvetové problémy".
     Potenciál športovej diplomacie nie je však vždy v oblasti zahraničnej politiky ani v rámci športového hnutia dostatočne docenený. Aj keď sa predstavitelia členských štátov EÚ už predtým zaoberali aspektmi športovej diplomacie na národnej úrovni, na úrovni EÚ nebola otázka športovej diplomacie zatiaľ prerokovaná. Zámerom slovenského predsedníctva bolo preto riešiť danú otázku intenzívnejšie a začať na túto tému diskusie v rámci EÚ.
     Jedným zo zámerov slovenského predsedníctva v Rade EÚ bolo prijať závery Rady o športovej diplomacii s cieľom zvýšiť povedomie o tejto problematike a predovšetkým navrhnúť v tejto oblasti spôsoby lepšej spolupráce členských štátov. Delegáti sa zhodli, že športová diplomacia v rámci verejnej diplomacie predstavuje oblasť, ktorá sa musí v budúcnosti riešiť na úrovni EÚ systematickejšie a k tomuto výrazne prispejú aj závery Rady o športovej diplomacii.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku