Európska komisia schválila operačný program Výskum a vývoj

30.11.2007

Dňa 28. novembra 2007 Európska komisia schválila operačný program Výskum a vývoj. Celková finančná alokácia operačného programu Výskum a vývoj na roky 2007-2013 je viac ako 1,4 miliardy eur.

Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj je Ministerstvo školstva SR. Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom je Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ.

Operačný program Výskum a vývoj ponúka príležitosť na získanie finančných prostriedkov na obnovu a vybudovanie technickej infraštruktúry potrebnej pre výskumno-vývojové aktivity, prenos vedeckých poznatkov a technológií do praxe, ako aj zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Priestor dostanú tvorivé nápady vedúce k flexibilnej spolupráci univerzít a výskumných centier s malými a strednými podnikmi. Rast konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov prinesie so sebou nové príležitosti na spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni.

O finančnú pomoc budú môcť požiadať vysoké školy, Slovenská akadémia vied ako aj široké spektrum výskumno-vývojových organizácií a inštitúcií (vrátane mimovládnych organizácií), či súkromné spoločnosti zaoberajúce sa súvisiacou problematikou.

Informácie o operačnom programe Výskum a vývoj je možné nájsť na www.minedu.sk v časti Štrukturálne fondy, ako aj na stránkach Agentúry MŠ SR pre ŠF EÚ www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku