Európska Komisia robí program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity inkluzívnejšími

  • Foto: Erasmus+
  • Dátum: 28.10.2021

V piatok 22. októbra 2021 prijala Európska Komisia rámec opatrení na zvýšenie inkluzívnosti a rozmanitosti programov Erasmus+ a pre Európsky zbor solidarity na obdobie 2021 - 2027. Opatrenia napĺňajú záväzok predsedníčky Komisie von der Leyenovej podstatne posilniť oba programy, a to nielen tým, že umožnia oveľa väčšiemu počtu ľudí možnosť vzdelávania alebo dobrovoľníctva v inej krajine, ale najmä osloviť čoraz väčší počet ľudí s obmedzenými príležitosťami.

logo Erasmus
Vďaka prijatému rámcu inkluzívnych opatrení dáva Komisia silný impulz na zlepšenie spravodlivého zaobchádzania a inklúzie v európskom vzdelávacom priestore, a plní tak prísľub ukotvený v prvej zásade Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý stanovuje, že každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel povedala: „Programy EÚ musia byť prospešné pre všetkých bez ohľadu na ich zázemie, sociálno-ekonomický kontext a fyzický, psychický alebo zdravotný stav. Preto musíme posilniť aspekt inkluzívnosti v novom programe Erasmus+ a Európskom zbore solidarity . Poskytneme viac financií na podporu tých, ktorí potrebujú viac pomoci, a budeme oslovovať tých, ktorí o programe nevedia alebo váhajú. Každý musí mať možnosť využívať rovnaké príležitostí a na druhej strane prispievať v prospech celej spoločnosti. Na tejto hodnote solidarity je postavený projekt zjednotenej Európy.“

Opatrenia pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity zahŕňajú:
  • Vyhradená finančná podpora: oba programy poskytnú zvýšenú finančnú podporu ľuďom s nedostatkom príležitostí na pokrytie akýchkoľvek dodatočných výdavkov alebo potrieb. Toto prispeje k odstráneniu prekážok, ktoré im bránia zúčastňovať sa na aktivitách programov tak ako ostatní. Komisia tiež vyzýva národné agentúry a aktérov, ktorí vykonávajú programy na národnej a miestnej úrovni, aby ako doplnok k poskytovanej finančnej podpore využívali iné existujúce národné alebo európske finančné prostriedky;
  • Individuálna pomoc účastníkom vo všetkých fázach ich projektu: účastníci budú mať možnosť využiť množstvo príležitostí (napríklad jazykovú podporu, prípravné návštevy alebo posilnené mentorstvo) pred, počas a po skončení projektu alebo mobility, aby zo svojich skúseností vyťažili maximum;
  • Podpora zúčastneným organizáciám: programy poskytnú dodatočnú pomoc organizáciám zapojeným do inkluzívnych projektov. Bude mať podobu dodatočného financovania na posilnenie budovania kapacít, odbornej prípravy a vytvárania sietí pre ich zamestnancov v oblasti inklúzie a rozmanitosti;
  • Flexibilnejšia ponuka vzdelávania: programy teraz ponúkajú širšiu škálu príležitostí na projekty a mobilitu rôzneho trvania a formátov (virtuálne alebo fyzické, individuálne alebo skupinové), aby umožnili všetkým účastníkom nájsť to, čo najlepšie vyhovuje ich potrebám;
  • Priorita vo výberovom procese: programy zahŕňajú mechanizmy, ktoré umožňujú uprednostniť kvalitné projekty s účastníkmi s nedostatkom príležitostí a zamerané na témy inklúzie a rozmanitosti;
  • Jasnejšia komunikácia a podávanie správ: Komisia, národné agentúry a všetci aktéri zapojení na národnej a miestnej úrovni pri komunikácii o programoch zabezpečia ľahko použiteľné a dostupné viacjazyčné dokumenty a materiály. Komisia bude ďalej rozvíjať svoje činnosti monitorovania a podávania správ s cieľom lepšie zachytiť pokrok v oblasti inklúzie.
Komisia bude dôkladne monitorovať vykonávanie inkluzívnych opatrení na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom národných agentúr Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. S cieľom lepšie riešiť konkrétne výzvy súvisiace s prístupom k programom v ich vnútroštátnom kontexte, národné agentúry vypracujú svoje vlastné inkluzívne akčné plány, založené na všeobecnom rámci inkluzívnych princípov. Na uľahčenie tejto práce a výmeny osvedčených postupov už bola vytvorená sieť koordinátorov pre inklúziu a rozmanitosť v národných agentúrach.

S cieľom zabezpečiť úspešnú implementáciu týchto opatrení ostáva Komisia v kontakte so všetkými kľúčovými hráčmi: národnými agentúrami, organizáciami pôsobiacimi v oblasti inklúzie a rozmanitosti, , odborníkmi, ľuďmi z praxe a so samotnými účastníkmi.

Viac informácií:
Vykonávacie rozhodnutie Komisie o rámci opatrení na začleňovanie pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na roky 2021 – 2027
Stratégia pre inklúziu a rozmanitosť v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku